Sorry for interrupting, but there is something we need to tell you...

We have updated our Cookie Policy to reflect changes in the law on cookies. This website uses cookies to maximize your experience and help us to understand how we can improve it. To find out more click here.

Cookies are text files containing small amounts of data which are downloaded to your computer, or other device, when you visit a website. Cookies allow us to recognize your computer and improve your experience on our website. Some cookies are also necessary for the technical operation of our website. Please read our Cookie Policy which provides important information about the cookies we use, how we use them and how they can be deleted. Please remember that deleting cookies may affect your experience of our website.

Show less.

World of Adventures™

February 28, 2018

Antal aktier i G5 Entertainment AB (publ) den 28 februari 2018

Till följd av att 33 754 nya aktier emitterats under februari månad med anledning av teckning inom ramen för utgivna teckningsoptioner under personaloptionsprogram antaget vid extra bolagsstämma den 19 december 2014 uppgår det totala antalet aktier i G5 Entertainment AB (publ) per den 28 februari 2018 till 8 833 754 aktier.

Då en aktie berättigar till en (1) röst uppgår det totala antal röster i bolaget efter emissionen till 8 833 754 röster.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

February 23, 2018

G5 och AB Games har förlängt avtalet för Hidden City

G5 och AB Games, utvecklaren av Hidden City, meddelar idag att G5 har utövat sin rätt att förlänga publiceringsavtalet avseende spelet Hidden City för ytterligare en period. Efter förlängningen kommer avtalet åtminstone fortsätta till februari 2024. Samtliga övriga villkor är desamma, inklusive G5:s rätt till oändligt antal förnyelser.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

February 16, 2018

Bokslutskommuniké 2017

Oktober – december 2017

  • Koncernens intäkter för perioden var 356,8 (184,8) MSEK, en ökning med 93 procent jämfört samma period 2016.
  • Rörelseresultatet för perioden var 15,9 (7,3) MSEK, en ökning med 117 procent jämfört med samma period 2016. Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar av immateriella tillgångar och goodwill uppgående till -4,5 (-0,8) MSEK, justerat för nedskrivningarna var rörelseresultatet 20,4 (8,1) MSEK och rörelsemarginalen var 5,7 (4,4) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 13,7 (7,8) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 1,56 (0,89) SEK.
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -7,4 (16,2) MSEK, kassaflödet var väsentligt påverkat av köpet av The Secret Society.
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 8,9 miljoner, en ökning med 74 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 331,4 tusen, en ökning med 89 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 2,0 miljoner, en ökning med 85 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 42,7 USD, en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 98 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och stod för 99 (97) procent av de totala intäkterna.
  • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 2,50 kronor (0,75) per aktie.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

January 04, 2018

Preliminära försäljningssiffror oktober - december 2017

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden oktober till december 2017 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 356 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 93 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2016. För helåret 2017 prognosticerar G5 intäkter om cirka 1,135 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 120 procent relativt jämförbara siffror för 2016.

Vlad Suglobov, G5:s VD, kommenterar: "Fjärde kvartalet har med sina säsongsegenskaper gett oss nya möjligheter att växa vår användarbas och våra intäkter. Såsom det fjärde kvartalet 2016 har vi därför ökat våra marknadsutgifter till nya nivåer, betydligt högre än vad vi tidigare haft. Och precis som för ett år sedan visar den efterföljande sekventiella tillväxten om 33% att det var rätt beslut vid rätt tidpunkt. Som vi tidigare sagt är det fjärde och det första kvartalet historiskt sett de starkaste tillväxtkvartalen för G5 och vi ser nu fram emot att se hur intäkterna i det första kvartalet 2018 utvecklas till följd av ökningen av marknadsutgifter i det fjärde kvartalet."

Bolagets bokslutskommuniké för 2017 kommer publiceras den 16 februari 2018.

Omklassificering marknadssegment
G5 Entertainment (G5EN.ST) har per den 2 januari 2018 omklassificerats från Small Cap till Mid Cap efter en årlig översyn på Nasdaq OMX Stockholm. Mid Cap-klassificeringen är för företag som under mätperioden har ett genomsnittligt börsvärde överstigande 150 MEUR under 2 efterföljande år, eller 225 MEUR vid ett tillfälle, varav den senare var fallet för G5. G5 ser positivt på uppgraderingen och fortsätter vara fokuserade på att fortsätta bolagets positiva utveckling.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF