World of Adventures™

November 01, 2012

Kommuniké från extra bolagsstämma i G5 Entertainment

Följande beslut fattades vid G5 Entertainment AB:s (G5) extra bolagsstämma den 31 oktober 2012.

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens beslut om emission av högst 160 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 16 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 1 november 2012 till och med den 14 november 2012 noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktie i G5. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 160 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 16 000 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD.

För fullständiga detaljer avseende besluten på stämman hänvisas till styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.g5e.se/corporate

För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se

PDF

October 02, 2012

Kallelse till extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 oktober 2012 kl. 18.00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige. Mötesrum: Stureplan

Kallelsen finns att läsa i sin helhet på bolagets hemsida (http://g5e.se/corporate) och på AktieTorgets hemsida (http://aktietorget.se).

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: 

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 oktober 2012, 
 • senast måndagen den 29 oktober 2012 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Box 5339, 102 47 Stockholm, per telefax +46 8 545 075 49, per e-post agm@g5e.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.


Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 25 oktober 2012, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av ordförande vid stämman 
 4. Framläggande och godkännande av dagordning 
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om incitamentsprogram
 8. Avslutande av stämman


Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7, jämte handlingar enligt ABL 14 kap 8 §, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 14, Stockholm, fr.o.m. onsdagen den 17 oktober 2012 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se samt framläggas på stämman.

Punkten 3 - Val av ordförande vid stämman
Till ordförande på stämman föreslås advokat Mats Dahlberg.


Punkten 7 - Beslut om incitamentsprogram
G5 Entertainment AB (publ.) ("Bolaget") och dess dotterbolag saknar sedan ett par år ett aktierelaterat incitamentsprogram. Bolaget har idag en stabilare plattform och för att främja den framtida utvecklingen vill styrelsen kunna motivera chefer och ledande befattningshavare i koncernen till extraordinära insatser. Därför föreslår styrelsen detta incitamentsprogram. Skälet till incitamentsprogrammet är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Vidare är avsikten att motivera chefer och ledande befattningshavare till fortsatt anställning i koncernen och i särskilda fall användas i rekryteringssyfte. Behovet av ett aktierelaterat incitamentsprogram bör ses mot bakgrunden av att koncernen är verksam på en global marknad och att de chefer och ledande befattningshavare i koncernen som är aktuella för deltagande i programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade incitament är en normal del av kompensationen. Förslaget har beretts av Bolagets styrelse. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ett generellt incitamentsprogram ("Programmet") i enlighet med de riktlinjer som anges nedan. Syftet är att nedanstående villkor skall utgöra grunden för årliga tilldelningar av teckningsoptioner under perioden 2012-2014. Varje års tilldelning skall underställas bolagsstämmans godkännande.

Huvudsakliga villkor i Programmet: 

 • En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget;
 • Tilldelningen och vilka som skall vara berättigade att delta skall för varje år bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer: programmet skall omfatta ledande befattningshavare och chefer med direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Proportionen mellan det antal teckningsoptioner som den anställde erbjuds att teckna skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning; 
 • Löptiden för teckningsoptionerna skall vara 3,25 år med möjlig lösen efter tre (3) år; 
 • Teckningskurs och premie skall ta hänsyn till aktiekursutvecklingen under året och en ny marknadsvärdering skall göras vid varje emissionstillfälle; 
 • Styrelsens ledamöter har inte rätt att förvärva teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD; 
 • Tilldelning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser; 
 • En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud skall ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna skall överlåtas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara; 
 • Teckningskursen skall fastställas på basis av det volymvägda medeltalet under tio (10) börsdagar efter bolagsstämman ifråga (dock ej lägre än aktiens kvotvärde) enligt noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista (eller den marknadsplats där Bolagets aktie framgent kan komma att vara noterad) för aktie i G5 Entertainment AB (publ.) med ett procentuellt påslag som fastställs årligen av bolagsstämman. Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen; 
 • Premien för teckningsoptionerna skall motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen skall vara under tio (10) börsdagar efter bolagsstämman ifråga. 
 • Avsikten är att cirka 1/3 av teckningsoptionerna skall ges ut vid extra bolagsstämma hösten 2012, cirka 1/3 vid årsstämman 2013 och cirka 1/3 vid årsstämman 2014 motsvarande cirka 2 procent per år av antalet utestående aktier beräknat vid utgivningstillfället. Genom att tilldelning sker vart tredje år premieras lojala medarbetare och kursuppgångar och nedgångar kan hanteras mer effektivt med en bättre riskspridning.

Styrelsen skall årligen tillsammans med ersättningskommittén (om och när sådan kommitté tillsätts av bolagsstämman) utvärdera Programmets lämplighet och ändamålsenlighet samt, om så bedöms erforderligt eller lämpligt, föreslå justeringar eller tillägg till Programmet. Antalet utestående teckningsoptioner utgivna enligt Programmet får inte vid något tillfälle motsvara mer än cirka sex procent av det totala antalet utestående aktier beräknat vid det senaste utgivningstillfället. Aktier som innehas av Bolaget skall ingå vid beräkningen av totala antalet utestående aktier.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner tilldelning 2012
I enlighet med de allmänna riktlinjer som anges för Programmet enligt ovan föreslår styrelsen att extra bolagsstämma 2012 fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor:

 • Antalet teckningsoptioner - att utgivas - skall vara högst 160 000. 
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Teckning av teckningsoptionerna skall ske från och med den 15 november 2012 till och med den 15 december 2012. Teckning skall ske i separat teckningslista.
 • Premien för teckningsoptionerna skall motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen skall vara under mätperioden från och med den 1 november 2012 till och med den 14 november 2012.
 • Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen skall kunna ske från och med den 15 december 2015 till och med den 14 mars 2016. 
 • Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 1 november 2012 till och med den 14 november 2012 noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktie i G5 Entertainment AB (publ.) (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 Kr). Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen. 
 • Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 160 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 16 000 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Aktier som innehas av Bolaget skall ingå vid beräkningen av totala antalet utestående aktier.
 • Programmet skall omfatta maximalt 16 personer. Proportionen mellan det antal teckningsoptioner som den anställde erbjuds att teckna skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning. VD och koncernchef skall erbjudas högst 20 000 teckningsoptioner och övriga ledningspersoner delas in i kategorier där enskild person skall erbjudas högst 15 000 teckningsoptioner och lägst 5 000 teckningsoptioner. Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i respektive kategori och vilka personer som skall erhålla teckningsoptioner. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD. 
 • Utgivning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser. 
 • En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud skall ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna skall överlåtas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.
 • Kostnaderna för Programmet (tilldelning 2012) beräknas uppgå till cirka 100 000 Kr. Programmet (tilldelning 2012) beräknas inte materiellt påverka Bolagets vinst per aktie. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts av Bolagets styrelse. VD deltog inte i utarbetandet av detta förslag. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 9/10 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag (Aktiebolagslagen kap. 16). Styrelsens ledamöter eller den styrelsen anvisar bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Stockholm oktober 2012
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta: investor@g5e.sewww.g5e.se/corporate

PDF

September 24, 2012

G5 stöder iPhone 5, Kindle Fire HD och Nexus 7

G5 Entertainment meddelar att man stöder den nya generationens smarttelefoner och surfplattor. G5:s spel är lättillgängliga på de senaste iOS- och Android-enheterna, däribland Apples smarttelefon iPhone 5, Googles surfplatta Nexus 7 och Amazons surfplatta Kindle Fire HD. Spelen finns som gratis nedladdningar via iTunes Appstore, Google Play och Amazon Appstore. Redan nu drar de nytta av fördelar som högre skärmupplösning. Och framöver kommer G5:s spellanseringar att gynnas fullt ut av fördelarna med den nya generationens enheter såsom högre processorkraft, bättre minneskapacitet och större skärmar.

Så här kommenterar G5:s vd Vlad Suglobov: ”Målet är att ge våra användare den bästa spelupplevelsen på smarttelefoner och surfplattor. Så vi ser verkligen fram emot höstens lanseringar av den nya generationens mer kraftfulla och slimmade enheter med större skärmar. Med betydligt bättre hårdvara, mjukvara och funktioner blir den nya generationen utan tvekan den mest populära hittills. Det kommer att gynna tillväxten för G5 och för hela spelmarknaden för smarttelefoner och surfplattor under resten av året och nästa år”.

För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se

PDF

June 19, 2012

Årsstämmokommuniké

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm den 19 juni 2012.

Till ordförande vid stämman valdes Mats Dahlberg. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2011 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i G5 Entertainment AB (publ) årsredovisning för 2011. Stämman beslöt vidare enhälligt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Stämman beslutade vidare att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Ein Stadalninkas, Vlad Suglobov, Jeffrey Rose samt Johan Wrang. Stämman beslutande om nyval av Pär Sundberg. Stämman utsåg Johan Wrang till styrelsens ordförande samt beslutade att ej anställda styrelseledamöter skall ersättas med 80 tkr.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 800 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta investor@g5e.se

PDF

May 22, 2012

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I G5 ENTERTAINMENT AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2012 kl. 16.30 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige. Mötesrum: Engelbrektsplan.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 juni 2012,
dels
senast onsdagen den 13 juni 2012 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Box 5339, 102 47 Stockholm, per telefax +46 8 545 075 49, per e-post agm@g5e.se , med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 13 juni 2012, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 14. Avslutande av stämman

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkten 8) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 13 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 14, Stockholm, fr.o.m. måndagen den 4 juni 2012 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se/corporate. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Punkt 9b. Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att Bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkterna 3, 9-12. Val av styrelse m.m.

 • Till ordförande på årsstämman föreslås Johan Wrang.
 • Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem (5) ordinarie ledamöter.
 • Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med 60000 kr till styrelsens ordförande och 60000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Liksom tidigare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Vladislav Suglobov, Ein Stadalninkas, Peter Benson, Jeffrey Rose och Johan Wrang. Till styrelsens ordförande föreslås Johan Wrang.

 

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 800 000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 80 000 kr, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Betalning skall kunna ske genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med den rabatt som krävs för att uppnå fullteckning.

 

Stockholm i maj 2012
Styrelsen

 

Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporate

För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se

PDF

April 05, 2012

Nya spel vecka 14 2012

Virtual City 2: Paradise Resort har i dag, den 5 april 2012 lanserats för iPhone och iPad.
Ytterligare information om spelet finns på
www.g5e.com/games/virtual_city_2_iphone,
www.g5e.com/games/virtual_city_2_ipad.
Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

The Mystery of the Crystal Portal kommer att lanseras för Nook Color och Nook Tablet idag.
Ytterligare information om spelet finns på
www.g5e.com/games/the_mystery_of_the_crystal_portal_nook.
Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment under licens från Artogon.

Virtual City Playground för iPhone, iPad, Android, Kindle Fire och Mac har uppdaterats i version 1.6, med ett påskinnehåll och gameplay förbättringar.
Ytterligare information finns på
www.g5e.com/games/virtual_city_playground_iphone,
www.g5e.com/games/virtual_city_playground_ipad,
www.g5e.com/games/virtual_city_playground_android,
www.g5e.com/games/virtual_city_playground_kindle,
www.g5e.com/games/virtual_city_playground_mac.
Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Kommande spel

The Island: Castaway kommer att lanseras för Kindle Fire och Android enheterna den 12 april.
Ytterligare information finns på
www.g5e.com/games/island_castaway_android,
www.g5e.com/games/island_castaway_kindle.
Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment under licens från Awem Studio.

Royal Trouble, kommer efter dess initiala lansering som en gratis app (med en inbyggd upplåsningsmekanism som gör det möjligt att köpa den fullständiga versionen av spelet), att lanseras som en fullständig betalversion för iPhone och iPad den 12 april 2012.
Ytterligare information finns på
www.g5e.com/games/royal_trouble_iphone,
www.g5e.com/games/royal_trouble_ipad.
Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment under licens från Orchid Games.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter
G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games
G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

April 03, 2012

G5 upgrades Q1 forecast

For the period of January-March 2012, the management revises the forecast to 17.2 MKr revenue (up 8% compared to the previous forecast of 16 MKr), and 5.6 MKr operating result (up 12% compared to the previous forecast of 5 MKr). This updated forecast corresponds to achieving 80% revenue growth and 43% operating result growth compared to the same period of 2011.

The group's interim report for the period January-March 2012 is going to be released on 15th May 2012.

More information about the company can be found at: www.g5e.se/corporate.
For additional information please contact: investor@g5e.se

PDF

March 29, 2012

Nya spel vecka 13 2012

Stand O’Food har lanserats för Nook Color och Nook Tablet. Ytterligare information om spelet finns på
www.g5e.com/games/stand_o_food_nook. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Kommande spel

Virtual City 2: Paradise Resort kommer att lanseras för iPhone, iPad, Android och Kindle Fire den 5 april 2012.
Ytterligare information om spelet finns på
www.g5e.com/games/virtual_city_2_iphone,
www.g5e.com/games/virtual_city_2_ipad,
www.g5e.com/games/virtual_city_2_android,
www.g5e.com/games/virtual_city_2_kindle.
Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter
G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games
G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

March 22, 2012

Nya spel vecka 12 2012

Fix-it-up 80s: Meet Kate's Parents har lanserats för iPhone och iPad i dag den 22 mars 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/fix_it_up_80s_iphone och
www.g5e.com/games/fix_it_up_80s_ipad. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment under licens från World-Loom.

Kommande veckas spel

The Island: Castaway kommer att lanseras för Android och Kindle i dag den 15 mars 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/island_castaway_android
samt på www.g5e.com/games/island_castaway_kindle. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment under licens från Awem Studios.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter

G5: s Facebook-sida: http://www.facebook.com/g5games

G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.

För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

March 15, 2012

Nya spel vecka 11 2012

Special Enquiry Detail: Engaged to Kill har lanserats för PC den 13 mars 2012. Ytterligare information om spelet finns på pc.g5e.com/games/special_enquiry_detail_2. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

The Island: Castaway har lanserats för iPhone och iPad i dag den 15 mars 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/island_castaway_1_iphone samt på www.g5e.com/games/island_castaway_1_ipad. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment under licens från Awem Studios.

Kommande veckas spel

Fix-it-up 80s: Meet Kate's Parents kommer att lanseras för iPhone och iPad den 22 mars 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/fix_it_up_80s_iphone och
www.g5e.com/games/fix_it_up_80s_ipad. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment under licens från World-Loom

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter

G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games

G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.

För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

March 08, 2012

Nya spel vecka 10 2012

Treasure Seekers 4: The Time Has Come har i dag den8 mars 2012 lanserats för iPhone och iPad. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/treasure_seekers_4_iphone och www.g5e.com/games/treasure_seekers_4_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Artogon.

Kommande veckas spel

The Island: Castaway kommer att lanseras för iPhone, iPad och Android den 15 mars 2012.
Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/island_castaway_1_iphone,
www.g5e.com/games/island_castaway_1_ipad,
www.g5e.com/games/island_castaway_1_android.
Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Awem Studio.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter

G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games

G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.

För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

March 01, 2012

Nya spel vecka 9 2012

Virtual City Playground för Kindle Fire kommer att lanseras I dag, den 1 mars 2012. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/virtual_city_playground_kindle. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Kommande veckas spel

Treasure Seekers 4: The Time Has Come kommer att lanseras för iPhone och iPad den 8 mars 2012 Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/treasure_seekers_4_iphone och www.g5e.com/games/treasure_seekers_4_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Artogon.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter
G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games
G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

February 24, 2012

G5 announces interim results for January-December 2011

G5 announces interim results for January-December 2011. You can download the report from here.

February 23, 2012

Nya spel vecka 8 2012

Spirit of Wandering – The Legend, har efter dess initiala lansering som en gratis app (med en inbyggd upplåsningsmekanism som gör det möjligt att köpa den fullständiga versionen av spelet), lanserats som en fullständig betalversion för iPhone och iPad i dag den 23 februari 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/spirit_of_wandering_iphone och www.g5e.com/games/spirit_of_wandering_ipad. Spelet har ursprungligen utvecklats för PC av Playrix Entertainment

Kommande veckas spel

Virtual City Playground för Kindle Fire kommer att lanseras inom kort. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/virtual_city_playground_kindle. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Treasure Seekers 4: kommer att lanseras för iPhone och iPad inom kort. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/treasure_seekers_4_iphone och www.g5e.com/games/treasure_seekers_4_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Artogon.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter
G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games
G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

February 16, 2012

Nya spel vecka 7 2012

The Magician’s Handbook: Cursed Valley har lanserats samtidigt för Android, Kindle Fire och som en gratis app (en gratis app med en inbyggd upplåsningsmekanism som gör det möjligt att köpa den fullständiga versionen av spelet) för iPone och iPad, efter dess initiala lansering som en fullständig betalversion. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/magicians_handbook_android, www.g5e.com/games/magicians_handbook_kindle, www.g5e.com/games/magicians_handbook_iphone, www.g5e.com/games/magicians_handbook_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av BC Soft Games.

Virtual City Playground 1.3.5 Update med ett speciellt Alla Hjärtans Dags innehåll för iPhone och för iPad har lanserats. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/virtual_city_playground_iphone och www.g5e.com/games/virtual_city_playground_ipad. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Kommande veckas spel

Virtual City Playground för Kindle Fire kommer att lanseras inom kort. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/virtual_city_playground_kindle. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Spirit of Wandering – The Legend, har efter dess initiala lansering som en gratis app (en gratis app med en inbyggd upplåsningsmekanism som gör det möjligt att köpa den fullständiga versionen av spelet), kommer att lanseras som en fullständig betalversion för iPhone och iPad den 23 februari 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/spirit_of_wandering_iphone och www.g5e.com/games/spirit_of_wandering_ipad. Spelet har ursprungligen utvecklats för PC av Playrix Entertainment

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter
G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games
G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

February 10, 2012

Nya spel vecka 6 2012

Virtual City Playground for Mac och Android har uppdaterats med ett speciellt Alla Hjärtans Dags innehåll. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/virtual_city_playground_mac och www.g5e.com/games/virtual_city_playground_android. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Kommande veckas spel

The Magician’s Handbook: Cursed Valley kommer att lanseras samtidigt för Android, Kindle Fire och som en gratis app (en gratis app med en inbyggd upplåsningsmekanism som gör det möjligt att köpa den fullständiga versionen av spelet) för iPone och iPad, efter dess initiala lansering som en fullständig betalversion den 9 februari 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/magicians_handbook_android, www.g5e.com/games/magicians_handbook_kindle, www.g5e.com/games/magicians_handbook_iphone, www.g5e.com/games/magicians_handbook_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av BC Soft Games.

Virtual City Playground 1.3.5 Update med ett speciellt Alla Hjärtans Dags innehåll för iPhone och för iPad kommer att lanseras inom en snar framtid. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/virtual_city_playground_iphone och www.g5e.com/games/virtual_city_playground_ipad. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Virtual City Playground för Kindle Fire kommer att lanseras med ett speciellt Alla Hjärtans Dags innehåll. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/virtual_city_playground_kindle. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter
G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games
G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

February 03, 2012

Nya spel vecka 5 2012

Royal Trouble: Hidden Adventures har i går, den 2 februari 2012, lanserats för iPhone och iPad. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/royal_trouble_iphone och www.g5e.com/games/royal_trouble_ipad. Spelet utvecklades ursprungligen för PC av Orchid Games.

Games Navigator – By G5 Games har lanserats för Kindle Fire. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/games_navigator_kindle. Appen har utvecklats och publicerats av G5 Entertainment.

Kommande veckas spel

The Magician’s Handbook: Cursed Valley kommer att lanseras samtidigt för Android, Kindle Fire och som en gratis app (en gratis app med en inbyggd upplåsningsmekanism som gör det möjligt att köpa den fullständiga versionen av spelet) för iPone och iPad, efter dess initiala lansering som en fullständig betalversion den 9 februari 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/magicians_handbook_android, www.g5e.com/games/magicians_handbook_kindle, www.g5e.com/games/magicians_handbook_iphone, www.g5e.com/games/magicians_handbook_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av BC Soft Games.

Virtual City Playground for iPhone, iPad, Mac och Android kommer att uppdateras med ett speciellt Alla Hjärtans Dags innehåll. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/virtual_city_playground_iphone, www.g5e.com/games/virtual_city_playground_ipad, www.g5e.com/games/virtual_city_playground_mac och www.g5e.com/games/virtual_city_playground_android. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter
G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games
G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

January 26, 2012

Nya spel vecka 4 2012

Spirit of Wandering – The Legend har i dag, den 26 januari 2012, lanserats för iPhone och iPad. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/spirit_of_wandering_iphone och www.g5e.com/games/spirit_of_wandering_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Playrix Entertainment.

Supermarket Mania 2 har idag, den 26 januari 2012, lanserats för Kindle Fire. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/supermarket_mania_2_kindle. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Kommande veckas spel

The Magician’s Handbook: Cursed Valley kommer att lanseras samtidigt för Android, Kindle Fire och som en gratis app (en gratis app med en inbyggd upplåsningsmekanism som gör det möjligt att köpa den fullständiga versionen av spelet) för iPone och iPad, efter dess initiala lansering som en fullständig betalversion. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/magicians_handbook_android, www.g5e.com/games/magicians_handbook_kindle, www.g5e.com/games/magicians_handbook_iphone, www.g5e.com/games/magicians_handbook_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av BC Soft Games.

Royal Trouble: Hidden Adventures kommer att lanseras för iPhone och iPad inom kort. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/royal_trouble_iphone, www.g5e.com/games/royal_trouble_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Orchid Games.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter
G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games
G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

January 19, 2012

Nya spel vecka 3 2012

Letters from Nowhere har lanserats för iPhone och iPad i dag den 19 januari 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/letters_from_nowhere_iphone och www.g5e.com/games/letters_from_nowhere_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Awem Studios.

Paranormal Agency har lanserats för Kindle Fire i dag den 19 januari 2012. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/paranormal_agency_kindle. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Stand O’Food 3 har lanserats för Kindle Fire i dag den 19 januari 2012. Ytterligare information om spelet finns på http://www.g5e.com/games/stand_o_food_3_kindle. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Kommande veckas spel

Spirit of Wandering – The Legend kommer att lanseras för iPhone och iPad den 26 januari 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/spirit_of_wandering_iphone och www.g5e.com/games/spirit_of_wandering_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Playrix Entertainment.

Supermarket Mania 2 kommer att lanseras för Kindle Fire den 26 januari 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/supermarket_mania_2_kindle. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter
G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games
G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

January 12, 2012

Nya spel vecka 2 2012

Youda Survivor har i dag den 12 januari 2012 lanserats för Android och Kindle Fire. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/youda_survivor_android och www.g5e.com/games/youda_survivor_kindle. Spelet är ursprungligen utvecklat av Youda Games.

Kaptain Brawe: A Brawe New World, har efter den lansering som en kostnadsfri app med en inbyggd upplåsningsmekanism som gör det möjligt att köpa den fullständiga versionen av spelet, lanserats som en fullständig betalversion för iPhone och för iPad den 12 januari 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/kaptain_brawe_iphone och www.g5e.com/games/kaptain_brawe_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Cateia Games.

Kommande veckas spel

Paranormal Agency kommer att lanseras för Kindle Fire den 19 januari 2012. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/paranormal_agency_kindle. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Letters from Nowhere kommer att lanseras för iPhone och iPad den 19 januari 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/letters_from_nowhere_iphone och www.g5e.com/games/letters_from_nowhere_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Awem Studios.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter
G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games
G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

January 05, 2012

Nya spel vecka 1 2012

The Magician's Handbook: Cursed Valley har i dag lanserats för iPhone och iPad. Ytterligare information om spelet finns på dess hemsidor www.g5e.com/games/magicians_handbook_iphone och www.g5e.com/games/magicians_handbook_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av BC Soft Games.

Special Enquiry Detail: The Hand that Feeds har den 5 januari lanserats för Mac. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/special_enquiry_detail_mac. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Floodlight Games.

Kommande veckas spel

Paranormal Agency kommer att lanseras för Kindle Fire den 12 januari 2012. Ytterligare information finns på www.g5e.com/games/paranormal_agency_kindle. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment.

Youda Survivor för Android kommer att lanseras inom kort. www.g5e.com/games/youda_survivor_android. Spelet är ursprungligen utvecklat av Youda Games.

Kaptain Brawe: A Brawe New World, kommer efter den lansering som en kostnadsfri app med en inbyggd upplåsningsmekanism som gör det möjligt att köpa den fullständiga versionen av spelet, lanserats som en fullständig betalversion för iPhone och för iPad den 12 januari 2012. Ytterligare information om spelet finns på www.g5e.com/games/kaptain_brawe_iphone och www.g5e.com/games/kaptain_brawe_ipad. Spelet är ursprungligen utvecklat för PC av Cateia Games.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: http://www.youtube.com/g5enter
G5: s Facebook-sida: http://www.facebook.com/g5games
G5: s Twitter sida: http://www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

PDF

January 04, 2012

Den dagliga försäljningen steg med 70 procent, mer än 33 miljoner nedladdningar

Från semesterperiodens början ökade koncernens dagliga försäljning med 70 procent jämfört med genomsnittet under perioden i december 2011. Den ökade försäljningen har fortsatt i januari 2012.

Vlad Suglobov, VD, kommenterar: Vi gynnades av högtiderna när ett ökat antal användare packade upp sina nya Smartphones och spelplattor, och besökte digitala butiker för att köpa innehåll till sina nya spännande prylar. Med en portfölj som består av mer än 100 spel för iOS, Android och Kindle Fire erbjuder G5 ett stort utbud av familjevänlig underhållning som tilltalar människor i alla åldrar. G5 har vuxit snabbt under 2011, och ledningen fokuserar på att bibehålla koncernens höga tillväxttakt under 2012.

Det totala antalet nedladdade spel för iOS och Android från G5 passerade 33 miljoner då det totala antalet nedladdningar under december 2011 fortsatte att stiga.

För perioden januari-december 2011 bekräftar ledningen den tidigare kommunicerade prognosen om intäkter på 47 MKr, ett rörelseresultat på 16,5 MKr och en vinst per aktie på 1,9 Kr. Detta motsvarar ökade intäkter om 106 % och ett ökat rörelseresultat om 88% jämfört med samma period under 2010.

Koncernens bokslutskommuniké för perioden januari-december 2011 kommer att släppas den 24 februari 2012.

Observera att framöver kommer koncernens veckovisa information om nya spelsläpp att återfinnas under sektionen "More From The Company" snarare än som pressmeddelanden. De som prenumererar på nyheter från G5 kommer även fortsättningsvis att erhålla veckovis information om nya spelreleaser.

2012-01-04

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se

PDF

Sorry for interrupting, but there is something we need to tell you...

We have updated our Privacy Policy and Terms of Service to reflect recent changes in the law. By clicking the “Accept” button you consent to G5’s use of cookies and to the terms of our Privacy Policy and Terms of Service. To find out more click here.

This website uses cookies to maximize your experience and help us to understand how we can improve it. Cookies are text files containing small amounts of data which are downloaded to your computer, or other device, when you visit a website. Cookies allow us to recognize your computer and improve your experience on our website. Some cookies are also necessary for the technical operation of our website. Please read our Privacy Policy and Terms of Service which provides important information about the cookies we use, how we use them and how they can be deleted. Please remember that deleting cookies may affect your experience of our website.

Show less.