World of Adventures™

December 10, 2013

Magnus Uppsäll ordförande i G5s valberedning

G5 Entertainments valberedning har utsett Magnus Uppsäll till sin ordförande.

Utöver Magnus Uppsäll, som representerar Wide Development Limited, består valberedningen av

 • Petter Nylander (representerar Proxima Limited)
 • Jeffrey Rose (representerar Purple Wolf Limited)
 • Jesper Bonnivier, Länsförsäkringar
 • Annika Andersson, Robur

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainments valberedning kan göra så per brev till
G5 Entertainment AB (publ), Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.se.
Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 mars 2014.

Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

November 19, 2013

Korrektion av summeringsfel i delårsrapporten för januari-september 2013

I den delårsrapport bolaget nyligen publicerat förekommer ett summeringsfel i moderbolagets balansräkning. Det är moderbolagets Summa eget kapital och skulder som inte summerar de ingående beloppen korrekt. En korrigerad delårsrapport finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.g5e.com/corporate.

I den svenska versionen av rapporten har också några mindre redaktionella textjusteringar gjorts, som inte bedöms ha någon betydelse för tolkningen.

Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

November 15, 2013

Kvartalsrapport, Januari–September 2013

Juli – September 2013

 • Koncernens intäkter uppgick till 21 910 (24 157) kSEK under perioden, en minskning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens rörelseresultat var -4 873 (6 796) kSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning var -0,41 (0,70) SEK.

Januari – September 2013

 • Koncernens intäkter uppgick till 71 289 (60 239) kSEK under perioden, en ökning med 18% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens rörelseresultat var 8 456 (16 224) kSEK, en minskning med 48% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 0,88 (1,66) kronor.

Viktiga händelser under det tredje kvartalet

 • För första gången översteg intäkterna från free-to-play-spel intäkterna från upplåsbara spel i företagets portfölj.
 • För första gången översteg också antalet unika användare per dag av bolagets free-to-play-spel antalet unika dagliga användare av företagets upplåsbara spel.
 • The Secret Society släpptes på Google Play och Amazon Kindle Fire.
 • Antalet dagliga och månatliga användare av The Secret Society fortsatte att öka och spelet uppnådde #16 Top Grossing Game-ställning på iPad i USA.
 • Virtual City Playground och The Secret Society fick ett antal uppdateringar med nytt innehåll och nya spelfunktioner för spelarna.
 • Som tidigare kommunicerats fulltecknades årets optionsprogram av ledning och nyckelpersoner. Lösenpriset är 127,45 Kr, och teckningsoptionerna kan utnyttjas under 2016.
 • I enlighet med beslut av styrelsen i G5 i början av 2013, har bolaget ansökt om notering på Nasdaq OMX Stockholm. Förberedelserna för en notering pågår, t.ex. införandet av strukturer såsom ett revisionsutskott för att följa den svenska koden för bolagsstyrning. Slutförandet av sådana förberedelser är en förutsättning för den kommande noteringen.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Det totala antalet nedladdningar av G5s spel (oräknat uppdateringar) överstiger 125 miljoner.
 • Fortsatt framgång för The Secret Society i samband med Halloween-uppdateringen. Uppdateringen mottogs positivt av spelarna och förde spelet till en högre basnivå under november.

Ytterligare frågor
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

October 03, 2013

Preliminära försäljningssiffror januari-september 2013

G5 har ännu inte fått in Q3 2013-rapporter från alla distributionskanaler, men preliminära försäljningssiffror för perioden januari-september 2013 indikerar försäljningsintäkter om 71,3 MSEK, motsvarande en ökning om 18,4% jämfört med samma period 2012.

Som tidigare kommunicerats avser koncernen att släppa flera nya free-to-play-spel före slutet av året, och fortsätta släppa regelbundna uppdateringar av befintliga free-to-play-spel. Under 2014 har koncernen för avsikt att öka antalet free-to-play-spel i sin portfölj till över 10.

Koncernens delårsrapport för perioden januari-september 2013 kommer att släppas den 15 november 2013.

Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporate
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se

PDF

September 24, 2013

Optionsprogram 2013 fulltecknat

Vid ordinarie bolagsstämma i G5 Entertainment AB ("G5") som hölls den 19 juni 2013 beslutades att emittera högst 176 000 teckningsoptioner till chefer och ledande befattningshavare i G5-koncernen under 2013. Styrelsen för G5 har sedan beslutat att avsätta totalt 165 000 teckningsoptioner till nuvarande anställda och behålla 11 000 teckningsoptioner för potentiella nyrekryteringar, o dyl. Dessa 165 000 teckningsoptioner har nu blivit fulltecknade. Styrelseledamöter med undantag av verkställande direktören hade inte rätt att teckna.

Följaktligen kommer G5 Entertainment AB att emittera 165 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 127,45 Kr. Perioden för optionerna är 3 år och 3 månader, och det kommer att vara möjligt att utnyttja optioner efter 3 år. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer upp till 165 000 aktier att utfärdas, vilket motsvarar ungefär två procent av det totala antalet utestående aktier.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta Odd Bolin, finansdirektör, odd.bolin@g5e.com

PDF

August 15, 2013

Kvartalsrapport, januari–juni 2013

Finansiell och operativ information

April–Juni 2013

 • Koncernens intäkter uppgick till 21 822 (18 694) kSEK under perioden, en ökning med 17% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens rörelseresultat för perioden var 4 524 (3 652) kSEK, en ökning med 24% jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet per aktie var 0,37 (0,38) SEK.
 • Under perioden hade koncernen ett positivt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital om 7 120 (4 008) kSEK och ett negativt kassaflöde på 5 314 (3 075) kSEK.
 • Vid årsstämman som avhölls den 19 juni i Stockholm valdes Petter Nylander till ny styrelseordförande.
 • G5s framgångsrika free-to-play-spel The Secret Society och Virtual City Playground fick nya uppdateringar och fortsatte leverera hög lönsamhet. The Secret Society etablerat sig i Top 50 Grossing Games i USA på iPad och blev gruppens mest inkomstbringande spel på en kontinuerlig basis.
 • I juni släpptes The Secret Society på Google Play och vann omedelbart en stor användarskara. Spelet blev snart det mest inkomstbringande spelet i G5s Android-portfölj på en kontinuerlig basis.
 • De upplåsbara spel som släppts under andra kvartalet inkluderar Special Enquiry Detail: Engaged to Kill och Where Angels Cry. Höjdpunkterna bland upplåsbara spel som släppts efter utgången av perioden är Twin Moon och Dreamscapes: the Sandman.
 • G5 släppte sina två första upplåsbara spelen på Windows 8-plattformen: Supermarket Mania 2 och Stand O'Food 3. Båda spelen gick in bland de 10 mest nedladdade spelen i Windows 8-butiken i USA.

Januari–Juni 2013 (sex månader)

 • Koncernens intäkter uppgick till 49 379 (36 082) kSEK under perioden, vilket är en ökning med 37 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är i linje med den preliminära siffra på på 49 MSEK som kommunicerats tidigare.
 • Periodens rörelseresultat för perioden var 13 329 (9 405) kSEK. Det är en förbättring med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vinsten per aktie var 1,32 (0,96) kronor. Resultatet är något under den preliminära siffra på 14 MSEK som kommunicerats tidigare.
 • Under perioden hade koncernen ett positivt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital om 14 835 (11 868) kSEK och ett positivt kassaflöde på 25 680 (-1 967) kSEK. Kassareserverna uppgick till 39 613 (15 556) kSEK den 30 juni 2013.
 • Det totala antalet nedladdningar av G5-spel på iOS och Android (utom nedladdningar av uppdateringar) passerade 100 miljoner tidigt 2013.
 • I januari beslöt styrelsen i G5 Entertainment att ansöka om notering av företagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under den andra halvan av 2013.
 • Den 30 januari 2013 genomförde G5 Entertainment AB en riktad nyemission om 800 000 nya aktier, vilket motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget före emissionen.

För ytterligare information
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.se
Odd Bolin, Finansdirektör, +46 70 428 3173

PDF

June 20, 2013

Årsstämmokommuniké

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm den 19 juni 2013.

Till ordförande vid stämman valdes Mats Dahlberg. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2012 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i G5 Entertainment AB (publ) årsredovisning för 2012. Stämman beslöt vidare enhälligt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Stämman beslutade vidare att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Pär Sundberg, Vlad Suglobov samt Jeffrey Rose. Stämman beslutande om nyval av Petter Nylander och Martin Bauer. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 240 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 880 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Stämman beslutade även om emission av högst 176 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 16 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 20 juni 2013 till och med den 3 juli 2013 noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktie i G5. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD.

Samtliga beslut var enhälliga.

Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporate
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se

PDF

June 14, 2013

Anmälan till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

I kallelsen till G5 Entertainments årsstämma 2013 som publicerades den 22 maj angavs att anmälan till stämman kan ske per e-post till agm@g5e.se. Det har visat sig att denna e-postadress inte fungerade tillförlitligt under perioden 6 juni – 13 juni. Nu är problemen avhjälpta, men i syfte att säkerställa att inga anmälningar förbises, uppmanas de aktieägare som anmält sig till årsstämman per e-post under denna tidsperiod att upprepa sin anmälan.

Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se.

PDF

May 22, 2013

Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2013 kl. 16.30 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige.

Kallelsen finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida (http://g5e.se/corporate) och på AktieTorgets hemsida (http://aktietorget.se).

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2013,
 • senast måndagen den 17 juni 2013 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Box 5339, 102 47 Stockholm, per telefax +46 8 545 075 49 eller per e-post agm@g5e.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 13 juni 2013, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida (http://g5e.se/corporate). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Dagordning

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om:
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkning, samt
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 13. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 15. Beslut om incitamentsprogram för ledningen
 16. Beslut om införande av valberedning och instruktioner för hur valberedningen utses
 17. Avslutande av stämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkt 8) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 14 och 15 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 14, Stockholm, fr.o.m. onsdagen den 29 maj 2013 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se samt framläggas på stämman.

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman
Till ordförande på stämman föreslås advokat Mats Dahlberg.

Punkt 9b. – Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att Bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer
Styrelsen förslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem (5) ordinarie ledamöter. Ett registrerat revisionsbolag föreslås utses.

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med 240 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Liksom tidigare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter föreslås Jeffrey Rose (omval), Pär Sundberg (omval), Vladislav Suglobov (omval tillika VD) och Petter Nylander (nyval). Till styrelsens ordförande föreslås Petter Nylander (nyval). Rekrytering av en femte styrelsemedlem pågår och förslag på ledamot kommer att framläggas på stämman.

Punkt 13 – Val av revisor
Till revisor föreslås revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 880 000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 88 000 kr, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Betalning ska kunna ske genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen ska vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med den rabatt som krävs för att uppnå fullteckning. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 2/3 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag (Aktiebolagslagen kap. 13).

Punkt 15 – Beslut om incitamentsprogram för ledningen
Bolaget antog vid extra bolagsstämma den 31 oktober 2012 ett aktierelaterat incitamentsprogram för perioden 2012-2014 med årlig tilldelning (”Programmet”).

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner tilldelning 2013

I enlighet med de allmänna riktlinjer som angavs för Programmet vid extra bolagsstämma den 31 oktober 2012 föreslår styrelsen att årsstämman 2013 fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor (”Tilldelningen 2013”):

 • Antalet teckningsoptioner - att utgivas - ska vara högst 176 000.
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Teckning av teckningsoptionerna ska ske från och med den 4 juli 2013 till och med den 4 augusti 2013. Teckning ska ske i separat teckningslista.
 • Premien för teckningsoptionerna ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 20 juni 2013 till och med den 3 juli 2013.
 • Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna ske från och med den 4 augusti 2016 till och med den 2 november 2016.
 • Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 20 juni 2013 till och med den 3 juli 2013 noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 Kr). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.
 • Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter en sådan emission.
 • Tilldelningen 2013 ska omfatta maximalt 16 personer. Det antal teckningsoptioner som den anställde erbjuds att teckna ska variera beroende på den anställdes ansvar och ställning. VD och koncernchef ska erbjudas högst 20 000 teckningsoptioner och övriga ledningspersoner delas in i kategorier där enskild person ska erbjudas högst 15 000 teckningsoptioner och lägst 5 000 teckningsoptioner. Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i respektive kategori och vilka personer som ska erhålla teckningsoptioner. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD.
 • Utgivning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske till rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser.
 • En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud ska ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.
 • Kostnaderna för Tilldelningen 2013 beräknas uppgå till cirka 100 000 Kr. Tilldelningen 2013 beräknas inte materiellt påverka Bolagets vinst per aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts av Bolagets styrelse. VD deltog inte i utarbetandet av detta förslag. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 9/10 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag (Aktiebolagslagen kap. 16).

Inom Programmet emitterades 160 000 teckningsoptioner till 15 anställda 2012 (tilldelningen 2012). Dessa teckningsoptioner ger innehavaren rätt till täckning av aktier från och med den 15 december 2015 till och med den 14 mars 2016 och villkoren överensstämmer i huvudsak med villkoren för ovan föreslagna teckningsoptioner.

Styrelsens ledamöter eller den styrelsen anvisar bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 16 - Beslut om införande av valberedning och instruktioner för hur valberedningen utses
Det föreslås att en valberedning ska tillsättas och att nedanstående principer ska gälla för valberedningen.
Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de fem (5) röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2013. Representanten för den största aktieägaren per den 30 september 2013 får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag avseende:

 • ordförande vid årsstämman
 • styrelseledamöter och styrelseordförande
 • arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter
 • i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden
 • eventuella ändrade principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten.
I övrigt ska för valberedningen gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm maj 2013
Styrelsen

Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporate
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se

PDF

Power of attorney template

May 07, 2013

Odd Bolin utsedd till ny finanschef för G5 Entertainment AB

G5 Entertainment AB (G5) har utsett Odd Bolin till koncernfinanschef. Han påbörjade anställningen den 2 maj. Odd Bolin tar över efter Sergey Shults, som fortsätter sin anställning för G5 i rollen som koncernredovisningschef.

"G5 har tidigare annonserat att bolaget har för avsikt att ansöka om en notering på Nasdaq OMX Stockholm under andra halvåret 2013. Noteringen kommer att ställa ökande krav på bolaget avseende rapportering och marknadsinformation, och genom att få in Odd som koncernfinanschef så avser vi att använda hans praktiska erfarenhet inom dessa områden, och stärka ledningsgruppen generellt.", säger Vlad Suglobov, koncernchef för G5 Entertainment AB.

Odd Bolin’s senaste uppdrag var hos Cybercom Group, där han senast var Sverigechef, och innan dess koncernfinanschef. Innan han började hos Cybercom, arbetade Odd Bolin inom Corporate Finance och aktieanalys, bl a som chef för H&Q Technology Research. Odd Bolin var också en av grundarna av Ceres Corporate Advisors (2003-2009), en M&A-rådgivningsfirma, som fokuserar på noterade IT-, telekom- och försvarsföretag i Norden. Odd Bolin är 49 år gammal, och har en civilingenjörsexamen och en doktorsexamen i fysik från KTH i Stockholm.

Mer information kan hittas på: www.g5e.se/corporate
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se

PDF

January 30, 2013

G5 Entertainment AB har genomfört en riktad nyemission om 37.6 miljoner kronor.

G5 Entertainment AB (G5) har genomfört en riktad nyemission om 800 000 nya aktier, motsvarande 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget före den riktade emissionen. Den riktade emissionen tillför Bolaget cirka 37.6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Det förelåg ett starkt intresse att delta i transaktionen och den riktade emissionen övertecknades.

Bolaget anlitade Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen, som primärt riktades till institutionella investerare i Norden. Teckningskursen i den riktade emissionen var 47 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om 2.3 procent till stängningskursen den 29 januari, 2013. Den riktade emissionen medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 8 000 000 aktier till 8 800 000 aktier samt att aktiekapitalet ökar från 800 000 kronor till 880 000 kronor.

Likviden från den riktade emissionen möjliggör att G5 kan kapitalisera på positiva framtidsutsikter inom marknaden för mobilspel och fortsätta att leverera stark tillväxt genom att öka antalet externa och interna utvecklingsprojekt samt att fokusera ytterligare på högkvalitativa ”free-to-play”-spel.

Utöver den riktade emissionen har tre större aktieägare i G5, Wide Development Ltd., Proxima Ltd. och Purple Wolf Ltd., (”Huvudägarna”) avyttrat en liten del av sina innehav för att ytterligare öka likviditeten i bolagets aktie inför notering på NASDAQ OMX Stockholm. Totalt har Huvudägarna avyttrat 450,000 aktier och följaktligen reducerat sitt sammanlagda innehav i G5 från 23.4 procent till 18.2 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter den riktade emissionen. Huvudägarna har ett långsiktigt engagemang till Bolaget och kommer att försätta vara investerare i G5 på lång sikt. Huvudägarna har ingått ett avtal med Carnegie Investment Bank om att inte sälja ytterligare aktier i företaget under de kommande nio månaderna.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen i G5 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om en riktad emission om högst 800 000 aktier utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare i syfte att möjliggöra stark tillväxt och lansering av högkvalitativa spel framgent.

“G5 har skapat en skalbar affärsmodell på den snabbt växande marknaden för smartphones och tablets. Medan bolaget kan fortsätta att växa organiskt så finns det en möjlighet att uppnå högre tillväxt om man kan använda sig av externa resurser. För att tillvarata möjligheterna i marknaden har ledningen och styrelsen beslutat att ta in nytt kapital som skall användas för att expandera G5s spelportfölj bestående av högkvalitativa ”unlockable”- och ”free-to-play”-spel. Ledningen kommer fortsatt att ha ett långsiktigt engagemang till bolaget och anser att nuvarande aktieägare kommer att bli kompenserade för den extra utspädning som sker genom högre tillväxt under de kommande åren”, säger Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment AB.

Leverans av nya aktier kommer initialt att faciliteras genom ett aktielåneavtal som upprättats mellan Carnegie Investment Bank och Huvudägarna.

Carnegie Investment Bank agerade finansiell rådgivare och Delphi som legal rådgivare i samband med den riktade emissionen.

Mer information om bolaget finns på: www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se.

PDF

January 11, 2013

Preliminärt resultat 2012, försäljning under julsemestern upp med 60% och process inledd för notering på Nasdaq OMX Stockholm

Foretaget har annu inte tagit emot all forsaljningsinformation for fjarde kvartalet 2012 fran sina distributorer. Baserat pa tillganglig information for perioden januari-december 2012 forvantar sig ledningen intakter pa 80 MKr, ett rorelseresultat pa 25 MKr och en vinst per aktie pa 2,7 Kr. Detta motsvarar en okning av intakter om 72% och en okning av rorelseresultat om 42% jamfort med samma period 2011.

Koncernens bokslutskommunike for perioden januari-december 2012 kommer att slappas den 25 februari 2013.

Under semesterperiodens tva forsta veckor i december 2012 okade koncernens dagliga forsaljning med 60 procent jamfort med genomsnittet under perioden tva veckor innan semesterns borjan. Den nya forsaljningsnivan har uppratthallits i borjan av januari 2013.

Vlad Suglobov, VD, kommentar: “Annu en gang har julhandeln inneburit forsaljningsrekord for G5. Vi gynnades av vinterlovet da ett stort antal anvandare runt om i varlden fatt presenter i form av smartphones och spelplattor och besokte digitala butiker for att kopa innehall till sina nya produkter. Som en foljd blev miljontals nya spelare introducerade till G5s stora portfolj med familjevanliga spel och den dagliga forsaljningen nadde nya hojder.”

2012 visade G5 for tredje aret i rad snabb tillvaxt inom publicering av spel till smartphones och spelplattor och foretaget investerade rekordsummor i utveckling av nya spel for 2013 och 2014. I takt med att marknaden for mobilaspel vaxer har ledningen som mal att na intakter pa 300 MKr och ett rorelseresultat pa 100 MKr samt bibehalla 2010-2012 ars tillvaxtsnivaer.

G5 Entertainments styrelse har tagit beslut om att ansoka om en notering av bolagets aktier pa NASDAQ OMX Stockholm under andra halvan av 2013.

En notering pa NASDAQ OMX Stockholm okar mojligheterna for institutionella investerare att investera i G5 Entertainment och skapar hogre likviditet i aktien. Det ger ocksa ytterligare en kvalitetsstampel pa foretagets verksamhet samt informationsrapportering. Parallellt med notering kommer G5 att se over sin kapitalstruktur for att optimera fortsatt tillvaxt.

G5 Entertainment har anlitat Carnegie Investment Bank som finansiell radgivare och Delphi som juridisk radgivare i samband med noteringsprocessen.

Mer information om foretaget finns pa: www.g5e.se/corporate.
For ytterligare information kontakta: investor@g5e.se.

PDF

Sorry for interrupting, but there is something we need to tell you...

We have updated our Privacy Policy and Terms of Service to reflect recent changes in the law. By clicking the “Accept” button you consent to G5’s use of cookies and to the terms of our Privacy Policy and Terms of Service. To find out more click here.

This website uses cookies to maximize your experience and help us to understand how we can improve it. Cookies are text files containing small amounts of data which are downloaded to your computer, or other device, when you visit a website. Cookies allow us to recognize your computer and improve your experience on our website. Some cookies are also necessary for the technical operation of our website. Please read our Privacy Policy and Terms of Service which provides important information about the cookies we use, how we use them and how they can be deleted. Please remember that deleting cookies may affect your experience of our website.

Show less.