World of Adventures™

December 19, 2014

Bolagsstämmokommuniké

Extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm den 19 december 2014.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander.

Stämman beslutade om emission av högst 176 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 20 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 7 januari 2015 till och med den 16 januari 2015 noterade betalkurserna för aktie i G5 på Nasdaq Stockholm. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter, med undantag för Bolagets VD, har inte rätt att teckna teckningsoptioner.

Beslutet var enhäligt.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

November 19, 2014

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Kallelse har idag utfärdats till extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878. Stämman hålls fredagen den 19 december 2014 kl. 14.00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 december 2014 (avstämningsdag är lördagen den 13 december 2014), dels - senast torsdagen den 18 december 2014 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm eller per e-post egm@g5e.se.

Syftet med den extra bolagsstämman är att besluta om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Den fullständiga kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, http://www.g5e.se/corporate. Den skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar bolaget på något av ovan angivna sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Mer information om bolaget finns på http://www.g5e.se/corporate.

Denna information lämnades till publicering kl. 08:00 onsdagen den 19 november 2014.

Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

November 07, 2014

Magnus Uppsäll ordförande i G5s valberedning

G5 Entertainments valberedning har utsett Magnus Uppsäll till sin ordförande.

Utöver Magnus Uppsäll, som representerar Proxima Limited, består valberedningen av

 • Petter Nylander (representerar Wide Development Limited)
 • Jeffrey Rose (representerar Purple Wolf Limited)
 • Christoffer Häggblom, Rite Internet Ventures
 • Marianne Flink (representerar Swedbank Robur)

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainments valberedning kan göra så per brev till G5 Entertainment AB (publ), Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.se. Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 mars 2015.

Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

October 31, 2014

Delårsrapport, januari - september 2014

Juli – september 2014

 • Koncernens intäkter för perioden är 44 653 (21 910) kSEK, en ökning med 104% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden är -846 (-4 637) kSEK. Exklusive nedskrivningar och omlistningskostnader var rörelseresultatet 1 966 kSEK.
 • Resultatet efter skatt för perioden är -2 209 (-3 595) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är -0,25 (-0,41) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden är 7 527 (-5 231) kSEK.
 • Periodens resultat påverkas av nedskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare med 2 443 kSEK.

Januari – september 2014

 • Koncernens intäkter för perioden är 124 399 (71 289) kSEK, en ökning med 74% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden är 6 663 (8 692) kSEK. Exklusive nedskrivningar och omlistningskostnader var rörelseresultatet 10 884 kSEK.
 • Resultatet efter skatt för perioden är 3 559 (7 635) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är 0,40 (0,88) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden är 5 349 (-13 693) kSEK. Detta inkluderar arvoden om 1 778 kSEK till rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.
 • Periodens resultat påverkas av nedskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare med 2 443 kSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • G5 har under kvartalet visat stark och lönsam tillväxt, och har genererat rekordhöga månatliga och kvartalsvisa intäkter.
 • Intäkter från free-to-play-spel växte 147% jämfört med 13Q3, och stod för 77% av de totala intäkterna under 14Q3 (54% under 13Q3).
 • Intäkterna från upplåsbara spel var något lägre än 14Q2 men stabila.
 • Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 180 miljoner.
 • Gruppen fortsatte att arbeta med att förbättra de befintliga free-to-play-spelen i sin portfölj och att arbeta på nya free-to-play-spel.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • I affärsmodellen för free-to-play-spel, kan bolagets ökade marknadsföringskostnader balansera inflödet av nya användare under "lågsäsong" i de digitala butikerna och påskynda rekryteringen av nya användare under "högsäsong". Under 14Q3 och efter periodens slut har många nya bra smarta telefoner och surfplattor tillkännagivits och/eller lanserats på marknaden i tid för jul- och nyårshelgerna, vilket bör gynna den installerade basen av enheter som G5s spel siktar på. Med den nya högre nivån på marknadsföringskostnader och med nya speluppdateringar och nya spel på väg ut, ser ledningen fram emot 14Q4 och 15Q1, historiskt sett årets bästa kvartal.
 • Företaget fortsätter att arbeta med nya free-to-play-spel, med målet att ha mer än 10 free-to-play-spel i portföljen före 2015. De flesta nya spel som är planerade att komma ut innan årsskiftet ägs av G5 och utvecklas antingen internt eller med hjälp av externa underleverantörer.
 • Koncernens kontor i Kharkov fortsätter sin verksamhet som vanligt. Det är koncernens policy att hålla backuper av kritisk källkod och annan material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-baserade enheter, och överföra pengar till dotterbolag endast vid behov.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

October 08, 2014

Preliminära försäljningssiffror juli-september 2014

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden juli till september 2014 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter* om ca 44 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 101% jämfört med motsvarande kvartal 2013.

*G5 rapporterar intäkter netto, exklusive avgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset.

Koncernens delårsrapport för perioden januari-september 2014 kommer att publiceras den 31 oktober 2014.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.
Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

August 15, 2014

Delårsrapport, januari - juni 2014

April – juni 2014

 • Koncernens intäkter för perioden är 40 635 (21 822) kSEK, en ökning med 86% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden är 2 353 (3 387) kSEK. Exklusive omlistningskostnader var rörelseresultatet 3 492 kSEK.
 • Resultatet efter skatt för perioden är 1 740 (3 241) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är 0,20 (0,37) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden är -9 365 (-5 314) kSEK. Detta inkluderar en skatteinbetalning för vilken bolaget förväntar sig en återbäring om drygt 4 MSEK under det tredje kvartalet, samt arvoden om drygt 1 MSEK till rådgivare i samband med noteringen på NASDAQ OMX Stockholm.

Januari – juni 2014

 • Koncernens intäkter för perioden är 79 746 (49 379) kSEK, en ökning med 61% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden är 7 509 (12 817) kSEK. Exklusive omlistningskostnader var rörelseresultatet 8 918 kSEK.
 • Resultatet efter skatt för perioden är 5 768 (11 230) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är 0,66 (1,32) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden är -2 178 (-8 339) kSEK. Detta inkluderar en skatteinbetalning för vilken bolaget förväntar sig en återbäring om drygt 4 MSEK under det tredje kvartalet, samt arvoden om drygt 1 MSEK till rådgivare i samband med noteringen på NASDAQ OMX Stockholm.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 10 juni påbörjades handeln med aktier i G5 Entertainment AB(kortnamn: G5EN), ett small cap bolag inom tekniksektorn, på huvudmarknaden för NASDAQ OMX Stockholm.
 • G5 har under kvartalet visat stark och lönsam tillväxt, och har genererat rekordhöga månatliga och kvartalsvisa intäkter.
 • Intäkter från free-to-play-spel växte 202% jämfört med 13Q2, och stod för 71% av de totala intäkterna under 14Q2 (43% under 13Q2).
 • Intäkterna från upplåsbara spel var något lägre än 14Q1 men förefaller ha stabiliserats.
 • Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 170 miljoner.
 • Gruppen fortsatte att arbeta med att förbättra de befintliga free-to-play-spelen i sin portfölj och att arbeta på nya free-to-play-spel.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Ledningen blir alltmer övertygad om att framöver kommer inte säsongseffekter att påverka intäkterna lika mycket som de gjort tidigare. Koncernens ökade marknadsföringskostnader möjliggör att balansera inflödet av nya användare under "lågsäsong" i de digitala butikerna.
 • Företaget fortsätter att arbeta med nya free-to-play-spel, med målet att ha mer än 10 free-to-play-spel i portföljen före utgången av 2014. De flesta nya spel som är planerade att komma ut innan årsskiftet ägs av G5 och utvecklas antingen internt eller med hjälp av externa underleverantörer.
 • Koncernens kontor i Kharkov fortsätter sin verksamhet som vanligt. Det är koncernens policy att hålla backuper av kritisk källkod och annan material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-baserade enheter, och överföra pengar till dotterbolag endast vid behov.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

July 21, 2014

Senareläggning av optionsprogram

Styrelsen för G5 Entertainment AB (G5) har beslutat att skjuta upp utgivandet av nya teckningsoptioner till anställda som beslutades vid årsstämman den 20 maj.

Styrelsen har konstaterat att med tanke på utvecklingen av priset på G5s aktie sedan årsstämman, så har villkoren för emissionen blivit sådana att dess syfte, nämligen att erbjuda nyckelpersoner ett attraktivt och prisvärt incitament att bidra till bolagets långsiktiga framgång, inte kommer att uppnås som tänkt.

Styrelsen har för avsikt att återkomma med ett nytt förslag till emission av teckningsoptioner med uppdaterade villkor, för aktieägarna att godkänna senare under hösten.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.
Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

July 07, 2014

Preliminära försäljningssiffror april-juni 2014

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden april till juni 2014 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter* om ca 40 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 83% jämfört med motsvarande kvartal 2013.

*G5 rapporterar intäkter netto, exklusive avgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset.

Koncernens delårsrapport för perioden januari-juni 2014 kommer att publiceras den 15 augusti 2014.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.
Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

June 09, 2014

G5 Entertainment godkänt för notering på NASDAQ OMX Stockholm

NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt en ansökan om notering av G5 Entertainment ABs (publ) (”G5 Entertainment” eller ”Bolaget”) aktier på NASDAQ OMX Stockholm, small cap-listan. Första dag för handel är beräknad till den 10 juni 2014.

En notering på NASDAQ OMX Stockholm innebär att handeln med Bolagets aktie på Aktietorget upphör. Sista dag för handel på Aktietorget förväntas bli den 9 juni 2014. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen och aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, G5EN. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen.

G5 Entertainment har utvecklat en affärsmodell som är både framgångsrik och skalbar, vilket speglas i Bolagets historik. Tillsammans med underliggande drivkrafter och aktuella trender inom mobilspelsmarknaden ser Bolaget positivt på framtiden.

Noteringen kommer att ge Bolaget tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Bolagets styrelse tror att börsnoteringen kommer leda till ökad uppmärksamhet och varumärkeskännedom bland befintliga och potentiella kunder, utvecklare och konsumenter. Fortsättningsvis kommer den bredare institutionella investerarbasen på NASDAQ OMX Stockholm att förbättra förutsättningarna för Bolaget att attrahera kapital till en lägre kostnad, om externt kapital skulle behövas.

Ett prospekt för noteringen kommer att offentliggöras den 10 juni 2014 och hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.g5e.com.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

May 21, 2014

Årsstämmokommuniké

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm den 20 maj 2014.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2013 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i G5 Entertainment AB (publ) årsredovisning för 2013. Stämman beslöt vidare enhälligt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Stämman beslutade vidare att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Pär Sundberg, Vlad Suglobov, Petter Nylander, Martin Bauer samt Jeffrey Rose. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 240 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor och 15 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning som innehåller följande ändringar och tillägg: (a) möjlighet att utse suppleanter i styrelsen elimineras (§ 7), (b) kallelsetiden till extra bolagsstämma förlängs till minst tre veckor (§ 9), samt (c) vissa förtydliganden och redaktionella ändringar i § 11.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till komplettering av riktlinjer för tillsättande av valberedningen.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 880 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Stämman beslutade även om emission av högst 176 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 20 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 21 maj 2014 till och med den 3 juni 2014 noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktie i G5. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter, med undantag för Bolagets VD, har inte rätt att teckna teckningsoptioner. 

Samtliga beslut var enhälliga.


Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

May 15, 2014

Delårsrapport, januari - mars 2014

Januari – mars 2014

 • Koncernens intäkter för perioden är 39 111 (27 557) kSEK, en ökning med 42% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden är 5 156 (9 430) kSEK.
 • Resultatet efter skatt för perioden är 4 029 (7 989) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är 0,46 (0,97) SEK.
 • Rekordstarkt kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden, 7 187(-3 148) kSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • G5 visar återigen lönsam tillväxt och visar också rekordhöga månads- och kvartalsintäkter, samt ett rekordstarkt kassaflöde före finansieringsverksamheten.
 • Intäkter från free-to-play-spel växte 254 % jämfört med 13Q1, och stod för 66 % av de totala intäkterna under 14Q1 (27% under 13Q1).
 • Intäkterna från upplåsbara spel var stabila under kvartalet.
 • Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 150 miljoner.
 • Gruppen fortsatte att arbeta med att förbättra de befintliga free-to-play-spelen i sin portfölj och att arbeta på nya free-to-play-spel.
 • Förberedelserna för en notering på Nasdaq OMX Stockholm pågår, t ex införandet av strukturer såsom ett revisionsutskott för att följa den svenska koden för bolagsstyrning. Slutförandet av sådana förberedelser är en förutsättning för den kommande noteringen.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Historiskt har G5 sett en uttalad säsongseffekt Q1 till Q2, där det första kvartalet varit mycket starkt tack vare inflödet av nya användare efter helgperioden, medan det andra kvartalet varit svagare. Under 2013 var nedgången i intäkter från Q1 till Q2 21%. Under 2014 har inga sådana markerade säsongsvariationer visat sig. Även om det organiska inflödet av nya användare har minskat något i Q2, så innebär de ökade kostnaderna för användarförvärv (närmare en femdubbling från april 2013 till april 2014) ett betydande inflöde av nya användare. En större andel av free-to-play-spel i portföljen bidrar till att upprätthålla intäkterna, eftersom spelare av free-to-play-spel betalar över mycket längre tid jämfört med spelare av upplåsbara spel.
 • Koncernens kontor i Kharkov fortsätter sin verksamhet som vanligt. Det är koncernens policy att hålla backuper av kritisk källkod och annan material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-baserade enheter, och överföra pengar till dotterbolag endast vid behov.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

April 25, 2014

Utdelningspolicy och finansiella mål

Styrelsen för G5 Entertainment AB har den 24 april 2014 antagit följande utdelningspolicy och finansiella mål.

G5 Entertainment utdelningspolicy

G5 Entertainment är verksamt på en marknad som växer snabbt, och för att dra nytta av denna tillväxt, avser bolaget att fortsätta återinvestera vinster i aktiviteter som främjar organisk tillväxt, till exempel produktutveckling och marknadsföring. Framtida utdelningar kommer att bero av G5 Entertainments framtida resultat, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, och allmänna finansiella ställning. Dessutom kan investeringar i förvärv som en del av bolagets tillväxtstrategi påverka nivån på framtida utdelningar. Även om styrelsen inte har någon anledning att tro att utdelning enligt denna policy inte kommer att göras i framtiden, finns det ingen garanti för att någon årlig utdelning faktiskt kommer att betalas, och inte heller kan det finnas några garantier för vilket belopp som betalas ett visst år.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2014 att ingen utdelning lämnas för 2013.

G5 Entertainment finansiella mål

Marknaden för mobila vardagsspel fortsätter att växa snabbt, och G5 Entertainment avser att fortsätta att öka intäkterna i linje med eller snabbare än marknaden.

Investeringar i aktiviteter som främjar den organiska tillväxten kan emellanåt ha en negativ effekt på rörelsemarginalen, men företaget siktar på att uppnå en rörelsemarginal på 30% över tiden. 

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

April 22, 2014

Kallelse till årsstämma

Kallelse har idag utfärdats till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878. Årsstämman hålls tisdagen
den 20 maj 2014 kl. 16.30 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.00.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 14 maj 2014, dels - senast måndagen den 19 maj 2014 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, per telefax +46 8 545 075 49 eller per e-post agm@g5e.se.

Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, http://g5e.se/corporate samt på AktieTorgets hemsida http://aktietorget.se. Den skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar bolaget på något av ovan angivna sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

April 02, 2014

Preliminära försäljningssiffror januari-mars 2014

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden januari till mars 2014 så prognosticerar G5 rekordhöga kvartalsintäkter* om 40 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 45% jämfört med motsvarande kvartal 2013. Som tidigare kommunicerats i bokslutskommunikén för 2013, så förutser ledningen att första kvartalet kommer att vara lönsamt och kassaflödespositivt.

Koncernens utvecklingsverksamhet i Kharkov, Ukraina, bedriver sin verksamhet som vanligt och har inte påverkats den senaste tidens händelser. I enlighet med vad som kommunicerats i bokslutskommunikén så lagrar G5 alla IP-rättigheter och gör backup på affärskritisk mjukvara och annan materiel utanför Ukraina, och sänder endast likvida medel till dotterbolagen i Ukraina och i andra länder vid behov.

* G5 rapporterar intäkter netto, exklusive avgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset.

Koncernens delårsrapport för perioden januari-mars 2014 kommer att publiceras den 15 maj 2014.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.
Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.se
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

February 24, 2014

Bokslutskommuniké, januari - december 2013

Oktober – december 2013

 • Koncernens intäkter för perioden är 28 718 (20 689) kSEK, en ökning med 39% jämfört med samma period 2012.
 • Rörelseresultatet för perioden är -20 518 (9 637) kSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är -2,19 (2012: 1,11) kr.
 • Resultatet för perioden har påverkats av engångskostnader i samband med den planerade omnoteringen till ett belopp av 2 344 kSEK, och nedskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare till ett belopp av 15 586 kSEK, samt tillfälligt högre kostnader för rekrytering av användare och royalties till externa utvecklare.
 • Rörelseresultatet exklusive dessa poster är -2 588 kSEK. Resultat per aktie exklusive dessa poster, före och efter utspädning är -0,29 kr.

Januari – december 2013

 • Koncernens intäkter för perioden är 100 007 (80 928) kSEK, en ökning med 24% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden är -11 826 (25 861) kSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är -1,34 (2012: 2,77) kr.
 • Resultatet för året har påverkats av engångskostnader i samband med den planerade omnoteringen till ett belopp av 3 783 kSEK, samt nedskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare till ett belopp av 18 008 kSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive dessa poster är 9 965 kSEK. Resultat per aktie exklusive dessa poster före och efter utspädning är 1,14 kr.
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2013.

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet

 • Övergången till free-to-play-spel är genomförd, och G5s intäkter växer återigen. December blev en ny rekordmånad för koncernen vad avser intäkter. Fjärde kvartalet blev ett nytt rekordkvartal för koncernen vad avser intäkter.
 • Intäkterna från free-to-play-spel ökade mer än 300% jämfört med 12Q4, och stod för 64% av koncernens omsättning under 13Q4 (22% 12Q4).
 • Intäkterna från upplåsbara spel har stabiliserats och ökade månad för månad i Q4.
 • Säsongseffekter gjorde att under Q4 var kostnaderna för rekrytering av användare för free-to-play-spel höga, drygt 20% av de totala intäkterna. De förväntas vara cirka 15% av intäkterna framöver. Royalties till externa utvecklare var högre än normalt under kvartalet, ca 50% av intäkterna. De förväntas att återgå till en normal nivå i intervallet 30-40% framöver.
 • Som ett led i övergången till free-to-play-spel, och som en konsekvens av den förändrade marknaden för upplåsbara spel, så har styrelsen beslutat om en nedskrivning om 15 586 kSEK av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare, baserat på ledningens bedömning av portföljen av upplåsbara spel. Nedskrivningen motsvarar mer än 50% av de totala balanserade utvecklingsutgifterna och förskotten för upplåsbara spel. Nedskrivningen har ingen likviditetseffekt, och koncernens likviditet är fortsatt stark.
 • I enlighet med beslut av styrelsen i G5 i början av 2013, så har bolaget under 13Q3 ansökt om notering på Nasdaq OMX Stockholm. Förberedelserna för en notering pågår, t ex införandet av strukturer såsom ett revisionsutskott för att följa den svenska koden för bolagsstyrning. Slutförandet av sådana förberedelser är en förutsättning för den kommande noteringen.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Koncernen har sett en betydande ökning av intäkterna under och efter jul- och nyårsperioden. Den försvagning i försäljningen efter helgperioden som koncernen upplevt under tidigare år har inte skett, troligen till följd av högre intäktsstabilitet i free-to-play-spel.
 • Januari blev en ny rekordmånad för koncernen avseende intäkter, då den konsoliderade omsättningen översteg 2 MUSD (ca 13 000 kSEK) för första gången. Genomsnittlig daglig omsättning i februari har hittills varit högre än i januari. Baserat på försäljningen i januari och så här långt i februari, kommer sannolikt 14Q1 att bli ett nytt rekordkvartal intäktsmässigt.
 • Januari och så här långt februari månader är lönsamma och kassaflödespositiva. Preliminära omsättningssiffror för 14Q1 kommer att meddelas under de första dagarna i april.
 • Det totala antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) överstiger 150 miljoner.
 • Koncernens verksamhet i Kharkov fortsätter som vanligt. Det är koncernens policy att replikera kritisk kod och material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-enheter, och överföra pengar till dotterbolag vid behov.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

February 10, 2014

G5 skriver av aktiverade utvecklingskostnader för upplåsbara spel

Som en del av övergången till free-to-play-spel (F2P), och som en konsekvens av den föränderliga marknaden för upplåsbara spel, har styrelsen i G5 Entertainment AB beslutat att skriva av 15,6 MSEK av aktiverade utvecklingskostnader och förskott till externa utvecklare. Detta baseras på ledningens bedömning av portföljen av upplåsbara spel. Avskrivningen motsvarar mer än 50% av de totala aktiverade utvecklingskostnaderna och förskotten för upplåsbara spel. Avskrivningen har ingen likviditetseffekt, och koncernens likviditet är fortsatt stark.

Vlad Suglobov, VD, kommenterar:

"Efterfrågan på upplåsbara spel på marknaden sjönk kraftigt under det första halvåret 2013. Även med hänsyn tagen till en vändning i Q4 2013 då intäkterna från G5s portfölj av upplåsbara spel ökade månad för månad, var resultaten för flera enskilda spel fortsatt svaga. Koncernens regelbundna utvärdering av sin spelportfölj (nedskrivningsprövning) indikerade ett behov av nedskrivning av ett antal sådana spel. Styrelsen har därför beslutat att aktivt skriva ner dessa underpresterande spel, för totalt 10 MSEK.

De nya marknadsförutsättningarna för upplåsbara spel har också gett ledningen skäl att se över spel under utveckling, och avsluta ett antal upplåsbara spel på väg till marknaden, för att istället fokusera resurserna på F2P-spel. Detta resulterar i en nedskrivning om 5,6 MSEK.

Dessa nedskrivningar påverkar aktiverade utvecklingskostnader och förskott till externa utvecklare på balansräkningen, och har ingen likviditetseffekt. Koncernens likviditetsposition är fortsatt stark, och tillräcklig för att fortsätta att investera i tillväxt och utveckling av F2Pspelportföljen. Även om ytterligare nedskrivningar i framtiden inte kan uteslutas, beroende på utvecklingen för portföljen av återstående upplåsbara spel, så gör den förbättrade försäljningen av de återstående upplåsbara spelen och den högre kvaliteten på dessa spel att denna risk minskar.

G5s styrelse har valt att ta dessa kostnader nu som en del av den pågående övergången från upplåsbara spel till F2P-spel. Koncernens portfölj av F2P-spel har visat mer än 300% intäktstillväxt i Q4 2013 jämfört med motsvarande period föregående år, och F2P-spel stod för över 60 % av företagets intäkter under kvartalet. Tack vare den enastående utvecklingen för F2Pspel så har bolaget ökat de totala intäkterna med ungefär 39% under Q4 2013 jämfört med motsvarande period föregående år, och satt nya intäktsrekord både i december månad och för hela kvartalet."

Helårsrapporten 2013 kommer att publiceras den 24 februari 2014.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

PDF

January 07, 2014

Preliminära försäljningssiffror januari-december 2013

G5 har ännu inte fått in Q4 2013-rapporter från alla distributionskanaler, men preliminära försäljningssiffror för perioden januari-december 2013 indikerar försäljningsintäkter om ca 100 MSEK, motsvarande en ökning om 24% jämfört med samma period 2012. Detta innebär att kvartalet oktober-december 2013 sannolikt blev ett rekordkvartal för G5, med en försäljningstillväxt om ca 39% på årsbasis. Baserat på den tillgängliga informationen så utgjorde intäkter från free-to-play-spel över 60% av koncernens totala intäkter för perioden oktober-december 2013.

Vlad Suglobov, VD, säger i en kommentar att "Liksom tidigare år så har vi sett en betydande tillväxt i intäkter under jul- och nyårshelgerna, vilket också så här långt fortsatt under 2014. Under det fjärde kvartalet 2013, som sannolikt var vårt intäktsmässigt bästa kvartal hittills, så fortsatte intäkterna från free-to-play-spel att öka, medan intäkterna från unlockable-spel var i huvudsak oförändrade. Historiskt sett så har januari och februari varit mycket starka månader för koncernen på grund av semesterperioder samt inflödet av nya användare av smarta telefoner och plattor. Så här långt ser det ut som om utvecklingen återigen följer samma mönster."

Koncernens delårsrapport för perioden januari-december 2013 kommer att publiceras den 24 februari 2014.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 317

PDF

Sorry for interrupting, but there is something we need to tell you...

We have updated our Privacy Policy and Terms of Service to reflect recent additions to our services and changes in the law. By clicking the “Accept” button, or otherwise continuing to use the Site, you consent to G5’s use of cookies and to the terms of our Privacy Policy and Terms of Service. To find out more click here.

This website uses cookies to maximize your experience and help us to understand how we can improve it. Cookies are text files containing small amounts of data which are downloaded to your computer, or other device, when you visit a website. Cookies allow us to recognize your computer and improve your experience on our website. Some cookies are also necessary for the technical operation of our website. Please read our Privacy Policy and Terms of Service which provides important information about the cookies we use, how we use them and how they can be deleted. Please remember that deleting cookies may affect your experience of our website.

Show less.