World of Adventures™

November 06, 2015

Delårsrapport januari-september 2015

Juli – september 2015

 • Koncernens intäkter för perioden var 96,1 (63,8) MSEK, en ökning med 51 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden var 4,7 (-0,8) MSEK. Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar på 4,5 (1,5) MSEK, justerat för nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 9,2 (0,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (-2,2) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 0,36 (-0,25) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -0,1 (7,5) MSEK.
 • För free-to-play-spelen var genomsnittliga Monthly Active Users (MAU) 2,7 miljoner, en ökning med 55 procent jämfört med samma period i föregående år. Genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 105,2 tusen, en ökning med 37 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 30,3 USD, en ökning med 1 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Intäkter från free-to-play spel ökade med 79 procent jämfört med det tredje kvartalet 2014 och stod för 89 procent (75) procent av de totala intäkterna.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

October 26, 2015

Valberedning utsedd inför årsstämman 2016 i G5 Entertainment AB (publ)

I enlighet med beslut vid årsstämman 2015, har en valberedning utsetts bestående av representanter för de fem största aktieägarna vid utgången av september.

Valberedningen består av följande ledamöter:

 • Christoffer Häggblom (representerar Rite Internet Ventures)
 • Jeffrey Rose (representerar Wide Development Limited)
 • Petter Nylander (representerar Proxima Limited)
 • Marianne Flink (representerar Swedbank Robur Fonder)
 • Magnus Uppsäll (representerar Purple Wolf Limited)

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainments valberedning kan göra så per brev till G5 Entertainment AB (publ), Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.com. Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 februari 2016.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 84 11111 5

October 06, 2015

Preliminära försäljningssiffror juli-september 2015

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden juli till september 2015 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 96 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 50 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2014.

För delårsperioden januari till september 2015 prognosticerar G5 intäkter om cirka 283 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 59 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2014.

Från och med det första kvartalet 2015 rapporterar G5 intäkter inklusive kommissionsavgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset. Jämförelsesiffran för 2014 har korrigerats på motsvarande sätt.

Rapporterad intäkt för Q3 2014 var 45 MSEK.

Koncernens delårsrapport för perioden januari-september 2015 kommer att publiceras den 6 november 2015.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 84 11111 5

PDF

July 24, 2015

Delårsrapport januari-juni 2015

April – juni 2015

 • Koncernens intäkter för perioden var 89 465 (58 021) kSEK, en ökning med 54 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat för perioden var 2 155 (2 352) kSEK.
 • Resultat efter skatt för perioden var 461 (1 739) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden var 0,05 (0,20) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden var -7 051 (-9 365) kSEK.

Januari – juni 2015

 • Koncernens intäkter för perioden var 187 017 (113 894) kSEK, en ökning med 64 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat för perioden var 6 682 (7 509) kSEK.
 • Resultat efter skatt för perioden var 2 604 (5 768) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden var 0,30 (0,66) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden var -2 101 (-2 178) kSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Intäkter från free-to-play-spel växte med 87 procent jämfört med det andra kvartalet 2014 och stod för 87 (72) procent av de totala intäkterna.
 • Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 220 miljo-ner.
 • Efter årsstämman den 22 maj 2015 beslöt styrelsen att erbjuda 145 000 optioner till nuvarande anställda.
 • G5 Entertainment har tecknat ett avtal med utvecklaren av spelet Brave Tribe att förvärva samtliga immateriella rättigheter och tillgångar till spelet. G5 Entertainment publicerade ursprungligen spelet som ett tredje-partsspel och lanserade det på iOS, Android och i Amazons digitala butiker. Köpeskillingen kommer att finansieras från G5s kassaflöde.
 • Stefan Wikstrand har utsetts till finanschef och vice VD. Stefan påbörjade sin anställning den 1a juni 2015. Stefan är 34 år gammal och hans senaste position var på Tradedoubler AB (publ).

Viktiga händelser efter periodens slut

 • I det tredje kvartalet har ledningen minskat investeringarna i användarförvärv för att påvisa antagandet att omsättningen är stabil och att tillväxten fortsätter. Medan planen för det tredje kvartalet är att arbeta med en lägre budget för användarförvärv kan detta förändras om ledningen ser att nylanserade spel motiverar en investering i användarförvärv.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

July 06, 2015

Preliminära försäljningssiffror april-juni 2015

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden april till juni 2015 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 89 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 53% relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2014.

För delårsperioden januari till juni 2015 prognosticerar G5 intäkter om cirka 187 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 64% relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2014.

Från och med det första kvartalet 2015 rapporterar G5 intäkter inklusive kommissionsavgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset. Jämförelsesiffran för 2014 har korrigerats på motsvarande sätt.

Rapporterad intäkt för Q2 2014 var 41 MSEK.

Koncernens delårsrapport för perioden januari-juni 2015 kommer att publiceras den 24 juli 2015.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 84 11111 5

PDF

May 22, 2015

Stefan Wikstrand utsedd till vice VD

Stefan Wikstrand har som tidigare kommunicerats utsetts till ny finansdirektör i G5 Entertainment AB. Han tillträder den 1 juni 2015. Stefan har av G5’s styrelse också utsetts till vice VD för G5 Entertainment AB fr o m samma datum.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.
Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO, +46 84 11111 5

PDF

May 21, 2015

Årsstämmokommuniké

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm den 20 maj 2015.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2014 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i G5 Entertainment AB (publ) årsredovisning för 2014. Stämman beslöt vidare enhälligt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade vidare att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Pär Sundberg, Vlad Suglobov, Petter Nylander samt Jeffrey Rose. Till ny ledamot valdes Annika Andersson.

Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor och 15 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Till revisor omvaldes Mazars SET Revisionsbyrå för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Stämman antog valberedningens förslag avseende ordning för valberedning.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 880 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Stämman beslutade även om emission av högst 176 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 20 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 21 maj 2015 till och med den 3 juni 2015 noterade betalkurserna för aktie i G5 på Nasdaq Stockholm.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter, med undantag för Bolagets VD, har inte rätt att teckna teckningsoptioner.

Samtliga beslut var enhälliga.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.
Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO, +46 84 11111 5

PDF

May 08, 2015

Delårsrapport januari-mars 2015

Januari – mars 2015

 • Koncernens intäkter för perioden är 97 551 (55 873) kSEK, en ökning med 75% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden är 4 526 (5 156) kSEK.
 • Resultatet efter skatt för perioden är 2 142 (4 029) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är 0,24 (0,46) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden är 4 950 (7 187) kSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • G5 har under första kvartalet visat fortsatt stark och lönsam tillväxt, och har genererat rekordhöga månatliga och kvartalsvisa intäkter.
 • Intäkter från free-to-play-spel växte 125% jämfört med 14Q1, och stod för 85% av de totala intäkterna under 15Q1 (66% under 14Q1).
 • Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 210 miljoner.
 • Gruppen fortsatte att arbeta med att förbättra de befintliga free-to-play-spelen i sin portfölj och att arbeta på nya free-to-play-spel.
 • Efter den extra bolagsstämman den 19 december 2014 beslöt styrelsen för G5 att erbjuda totalt 157 500 teckningsoptioner till nuvarande anställda och behålla 18 500 teckningsoptioner för potentiella nyrekryteringar, o dyl.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Stefan Wikstrand har utsetts till ny finanschef. Han börjar sin tjänst den 1 juli. Stefan Wikstrand tar över efter Odd Bolin, som lämnar G5. Efter studier vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping arbetade han fem år inom revision på MGI Revideco AB och KPMG. Sedan 2010 har Stefan Wikstrand arbetat på TradeDoubler AB som Group Financial & Business Controller. Under sin tid på TradeDoubler har Stefan arbetat med alla aspekter av att leda ekonomifunktionen vid ett internationellt börsnoterat bolag. Stefan Wikstrand är 34 år gammal.
 • G5 Entertainment har tecknat avtal med utvecklaren av spelet Brave Tribe att förvärva samtliga immateriella rättigheter och tillgångar i spelet. Köpeskillingen kommer att finansieras från G5s kassaflöde. G5 Entertainment publicerade ursprungligen spelet som ett 3:e-partsspel, och lanserade det på iOS, Android, och i Amazons digitala butiker.
 • Koncernens kontor i Kharkov fortsätter sin verksamhet som vanligt. Det är koncernens policy att hålla backuper av kritisk källkod och annan material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-baserade enheter, och överföra pengar till dotterbolag endast vid behov.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 84 11111 5

PDF

May 05, 2015

G5 Entertainment förvärvar samtliga rättigheter till spelet Brave Tribe

G5 Entertainment har tecknat avtal med utvecklaren av spelet Brave Tribe (också känt som Farm Clan i vissa marknader) att förvärva samtliga immateriella rättigheter och tillgångar i spelet. Köpeskillingen kommer att finansieras från G5s kassaflöde. G5 Entertainment publicerade ursprungligen spelet som ett 3:e-partsspel, och lanserade det på iOS, Android, och i Amazons digitala butiker. VD Vlad Suglobov kommenterar: "Vi är glada över att kunna lägga till Brave Tribe till den växande listan av free-to-play-spel som G5 äger. Brave Tribe är ett av de väl fungerande free-to-play-spelen i vår portfölj och vi kommer att bygga på dess potential för att göra det till en än större kommersiell framgång. Vi har för avsikt att fortsätta att arbeta med den studio som utvecklade spelet för att ytterligare förbättra Brave Tribe och utveckla andra spel för G5." G5 äger nu fem av 10 bäst presterande free-to-play-spelen i sin portfölj.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com

PDF

April 27, 2015

G5 Entertainment AB publicerar årsredovisning för 2014

G5 Entertainment AB (G5) har idag publicerat årsredovisning för 2014. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Odd Bolin, finansdirektör, tel 08 4 11111 5

April 27, 2015

Stefan Wikstrand utsedd till ny finanschef för G5 Entertainment AB

G5 Entertainment AB (G5) har utsett Stefan Wikstrand till ny finanschef. Han börjar sin tjänst den 1 juli. Stefan Wikstrand tar över efter Odd Bolin, som lämnar G5. Efter studier vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping arbetade han fem år inom revision på MGI Revideco AB och KPMG. Sedan 2010 har Stefan Wikstrand arbetat på TradeDoubler AB som Group Financial & Business Controller. Under sin tid på TradeDoubler har Stefan arbetat med alla aspekter av att leda ekonomifunktionen vid ett internationellt börsnoterat bolag. Stefan Wikstrand är 34 år gammal.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Petter Nylander, styrelseordförande, +46 765250955

PDF

April 16, 2015

Kallelse till årsstämma

Kallelse har idag utfärdats till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878. Årsstämman hålls onsdagen den 20 maj 2015 kl. 16.30 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.00.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2015, dels - senast tisdagen den 19 maj 2015, helst före kl. 16.00, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, per telefax +46 84 1111 65 eller per e-post agm@g5e.se.

Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, www.g5e.se/corporate. Den skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar bolaget på något av ovan angivna sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO, +46 84 11111 5

PDF

April 14, 2015

Mahjong Journey tillgängligt i Amazon Appstore

Mahjong Journey, G5s egenutvecklade och bästsäljande spel på iPad, finns nu tillgängligt i Amazon Appstore. Detta öppnar Mahjong Journey för miljontals Amazon-användare. Spelet kan laddas ned och spelas på Amazon Kindle Fire läsplattor, liksom alla andra Android-enheter med tillgång till Amazon Appstore. Spelet är utvecklat och ägs av G5 Entertainment AB. Mahjong Journey är ett varumärke registrerat av G5 Entertainment AB.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com

PDF

April 07, 2015

Preliminära försäljningssiffror januari-mars 2015

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden januari till mars 2015 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om ca 96 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 72% relativt jämförbara siffror motsvarande kvartal 2014. Med början Q1 2015 kommer G5 att rapportera intäkter inklusive kommissionsavgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset. Jämförelsesiffran för 2014 har korrigerats på motsvarande sätt. Rapporterad intäkt för Q1 2014 var 39 MSEK.

Koncernens delårsrapport för perioden januari-mars 2015 kommer att publiceras den 8 maj 2015.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.
Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 8 4 11111 5

PDF

February 24, 2015

Bokslutskommuniké 2014

Oktober – december 2014

 • Koncernens intäkter för perioden är 57 718 (28 718) kSEK, en ökning med 101% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden är 2 352 (-20 518) kSEK. Exklusive nedskrivningar och omlistningskostnader var rörelseresultatet 2 928 kSEK.
 • Resultatet efter skatt för perioden är 3 255 (-19 299) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är 0,37 (-2,19) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden är -260 (-6 650) kSEK.

Januari – december 2014

 • Koncernens intäkter för året är 182 116 (100 007) kSEK, en ökning med 82% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för året är 9 015 (-11 826) kSEK. Exklusive nedskrivningar och omlistningskostnader var rörelseresultatet 13 812 kSEK.
 • Resultatet efter skatt för året är 6 814 (-11 664) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för året är 0,77 (-1,34) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under året är 5 090 (-20 343) kSEK. Detta inkluderar arvoden om 2 354 kSEK till rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.
 • Årets resultat påverkas av nedskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare med 2 443 kSEK.
 • Den 10 juni påbörjades handeln med aktier i G5 Entertainment AB (kortnamn: G5EN) på huvudmarknaden för Nasdaq Stockholm.
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2014.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • G5 har under fjärde kvartalet visat stark och lönsam tillväxt, och har genererat rekordhöga månatliga och kvartalsvisa intäkter.
 • Intäkter från free-to-play-spel växte 164% jämfört med 13Q4, och stod för 84% av de totala intäkterna under 14Q4 (64% under 13Q4).
 • Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 190 miljoner.
 • Gruppen fortsatte att arbeta med att förbättra de befintliga free-to-play-spelen i sin portfölj och att arbeta på nya free-to-play-spel.
 • Den 19 december 2014 genomförde bolaget en extra bolagsstämma som beslutade att utge högst 176 000 teckningsoptioner till chefer och ledande befattningshavare, inom ramen för det tidigare beslutade teckningsoptionsprogrammet.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Två nyligen publicerade spel, för vilka de immateriella rättigheterna tillhör G5, Survivors: The Quest och Mahjong Journey, har mottagits väl på marknaden.
 • Martin Bauer har avgått ur styrelsen.
 • Från och med rapportperioden januari-mars 2015 kommer G5 Entertainment AB börja rapportera intäkter och kostnader i ett funktionsindelat resultaträkningsformat. Rörelsens kostnader kommer att klassas som Direkta kostnader, Forskning & utveckling, Försäljning och marknadsföring samt Administration.
 • Samtidigt kommer G5 Entertainment AB att börja rapportera intäkter inklusive kommission till distributörer. Detta kommer att öka rapporterade intäkter med cirka 40% jämfört med den nuvarande intäktsredovisningen.
 • Eftersom företaget för närvarande genomgår en fas av snabb försäljningstillväxt, som överstiger takten i marknadens expansion, anser styrelsen att ledningen bör fokusera på att upprätthålla denna snabba organisk tillväxt. Styrelsen har därför beslutat att inte kommunicera några finansiella mål avseende bolagets framtida lönsamhet i detta skede.
 • Koncernens finansdirektör, Odd Bolin, har beslutat sig för att lämna företaget, i syfte att påbörja en annan anställning. Rekrytering av en ersättare har påbörjats, och under tiden kommer Odd Bolin att fortsätta att utföra sina uppgifter.
 • Efter den extra bolagsstämman den 19 december 2014 så har styrelsen för G5 beslutat att tilldela totalt 157 500 teckningsoptioner till nuvarande anställda och behålla 18 500 teckningsoptioner för potentiella nyrekryteringar, o dyl. Dessa 157 500 teckningsoptioner har blivit fulltecknade.
 • Koncernens kontor i Kharkov fortsätter sin verksamhet som vanligt. Det är koncernens policy att hålla backuper av kritisk källkod och annan material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-baserade enheter, och överföra pengar till dotterbolag endast vid behov.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 84 11111 5

PDF

February 17, 2015

Optionsprogram 2014 fulltecknat

Vid extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB ("G5") som hölls den 19 december 2014 beslutades att emittera högst 176 000 teckningsoptioner till chefer och ledande befattningshavare i G5-koncernen. Styrelsen för G5 har sedan beslutat att avsätta totalt 157 500 teckningsoptioner till nuvarande anställda och behålla 18 500 teckningsoptioner för potentiella nyrekryteringar, o dyl. Dessa 157 500 teckningsoptioner har nu blivit fulltecknade. Styrelseledamöter med undantag av verkställande direktören hade inte rätt att teckna.

Följaktligen kommer G5 Entertainment AB att emittera 157 500 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 83,33 Kr. Priset för optionerna är 0,40 Kr. Perioden för optionerna är 3 år och 3 månader, och det kommer att vara möjligt att utnyttja optioner efter 3 år. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer upp till 157 500 aktier att utfärdas, vilket motsvarar ungefär två procent av det totala antalet utestående aktier.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 84 11111 5

PDF

February 17, 2015

Finansdirektören lämnar

G5 Entertainments finansdirektör, Odd Bolin, har beslutat sig för att lämna G5 för ett annat uppdrag. Rekrytering av en ersättare har påbörjats, och tills vidare kommer Odd Bolin att fortsätta utföra sitt uppdrag.

Odd Bolin kommenterar: "G5 är ett starkt företag i en spännande bransch, och mina två år med bolaget har varit mycket givande. Nu är det dock dags för mig att anta nya utmaningar."

Vlad Suglobov, CEO, kommenterar: "Odd var avgörande för G5 under den period då bolaget förberedde sig för och genomförde en notering på Nasdaq Stockholm. Vi är tacksamma för Odds bidrag och vi önskar honom all lycka i hans nya uppdrag."

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Petter Nylander, Styrelseordförande, +46 765250955

PDF

February 02, 2015

Martin Bauer avgår ur G5s styrelse

2015-02-02 PRESSMEDDELANDE

Martin Bauer har avgått ur styrelsen för G5 Entertainment AB med omedelbar verkan. Bolaget har inte för avsikt att utse en ersättare före årsstämman, som genomförs den 20 maj. Fram tills dess kommer styrelsen att bestå av Petter Nylander (ordförande), Jeffrey Rose, Pär Sundberg och Vlad Suglobov (VD). Revisionsutskottet består av Petter Nylander (ordförande) och Pär Sundberg.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO & IR-ansvarig, +46 84 11111 5

PDF

January 27, 2015

Styrelseledamot misstänkt för insiderbrott

2015-01-27 PRESSMEDDELANDE

G5 Entertainment AB har idag erhållit information om att en enskild styrelseledamot, Martin Bauer, har delgetts misstanke om grovt insiderbrott. Husrannsakan har genomförts i bolagets lokaler i Stockholm av Ekobrottsmyndigheten, i syfte att utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Inga andra företrädare för bolaget är misstänkta för någon inblandning, och inga misstankar är heller riktade mot bolaget.

Bolaget kommer att ge ytterligare information då sådan finns tillgänglig.

Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO & IR-ansvarig, +46 84 11111 5

PDF

January 05, 2015

Preliminära försäljningssiffror oktober-december 2014

2015-01-05 PRESSMEDDELANDE 

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden oktober till december 2014 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter* om ca 54 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 88% jämfört med motsvarande kvartal 2013.

För helåret 2014 prognosticerar G5 intäkter* om ca 178 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 78% jämfört med 2013.

* G5 rapporterar intäkter netto, exklusive avgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset.

Koncernens bokslutskommuniké för perioden januari-december 2014 kommer att publiceras den 24 februari 2105. 

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 84 11111 5

PDF

Sorry for interrupting, but there is something we need to tell you...

We have updated our Privacy Policy and Terms of Service to reflect recent additions to our services and changes in the law. By clicking the “Accept” button, or otherwise continuing to use the Site, you consent to G5’s use of cookies and to the terms of our Privacy Policy and Terms of Service. To find out more click here.

This website uses cookies to maximize your experience and help us to understand how we can improve it. Cookies are text files containing small amounts of data which are downloaded to your computer, or other device, when you visit a website. Cookies allow us to recognize your computer and improve your experience on our website. Some cookies are also necessary for the technical operation of our website. Please read our Privacy Policy and Terms of Service which provides important information about the cookies we use, how we use them and how they can be deleted. Please remember that deleting cookies may affect your experience of our website.

Show less.