World of Adventures™

November 03, 2016

Delårsrapport januari – september 2016

Juli – september 2016

 • Koncernens intäkter för perioden var 126,5 (96,1) MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med samma period föregående år
 • Rörelseresultatet för perioden var 13,1 (4,8) MSEK, en ökning med 174 procent jämfört med samma period föregående år
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,9 (3,2) MSEK
 • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 1,24 (0,36) SEK
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 20,8 (-0,3) MSEK
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 3,8 miljoner, en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 120,7 tusen, en ökning med 9 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 39,9 USD, en ökning med 34 procent jämfört med samma period föregående år
 • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 39 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 94 (89) procent av de totala intäkterna 

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

October 19, 2016

Valberedning utsedd inför årsstämman 2017 i G5 Entertainment AB (publ)

I enlighet med beslut vid årsstämman 2016, har en valberedning utsetts bestående av representanter för de fem största aktieägarna vid utgången av augusti.

Valberedningen består av följande ledamöter:

 • Christoffer Häggblom (representerar Rite Internet Ventures)
 • Jeffrey Rose (representerar Wide Development Limited)
 • Sergey Shults (representerar Proxima Limited)
 • Marianne Flink (representerar Swedbank Robur Fonder)
 • Petter Nylander (representerar Purple Wolf Limited)

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainments valberedning kan göra så per brev till G5 Entertainment AB (publ), Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.com. Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 februari 2017.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

October 17, 2016

Inbjudan till telekonferens i samband med G5 Entertainments delårsrapport för jan-sep 2016.

G5 Entertainment publicerar sin delårsrapport januari-september 2016, torsdagen den 3 november, 2016, cirka 08.35 CET. En efterföljande telekonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas 10:30 CET.

Presentationen kommer hållas av Vlad Suglobov, CEO och Stefan Wikstrand, CFO.

Presentationen sker på engelska.

Ingen föranmälan krävs.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 5664 2695 UK: +44 20 3008 9806 US: +1 85 5753 2235

Du kan också följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://wonderland.videosync.fi/2016-11-03-g5-entertainment-q3-report

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

October 04, 2016

Preliminära försäljningssiffror juli-september 2016

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden juli till september 2016 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 126 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 31 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2015.

För delårsperioden januari till september 2016 prognosticerar G5 intäkter om cirka 332 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 17 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2015.

Koncernens delårsrapport januari-september 2016 kommer att publiceras den 3 november 2016.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

August 11, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 11 aug 2016.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander.

Till ny ledamot i styrelsen valdes Chris Carvalho, styrelsen består därigenom av 6 medlemmar. Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 19 maj 2016.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 8 411 11 15

July 27, 2016

Delårsrapport januari – juni 2016

April – juni 2016

 • Koncernens intäkter för perioden var 104,5 (89,5) MSEK, en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år
 • Rörelseresultatet för perioden var 8,7 (2,1) MSEK, en ökning med 313 procent jämfört med samma period föregående år
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,8 (0,5) MSEK
 • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 0,89 (0,05) SEK
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -4,5 (-7,1) MSEK
 • För free-to-play-spelen var genomsnittliga Monthly Active Users (MAU) 3,4 miljoner, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 113,8 tusen, en ökning med 7 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 34,0 USD, en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år
 • Intäkter från Free-to-play spel ökade med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 92 (87) procent av de totala intäkterna

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

July 25, 2016

Inbjudan till telekonferens i samband med G5 Entertainments delårsrapport för jan-jun

G5 Entertainment publicerar sin delårsrapport januari-juni 2016, onsdagen den 27 juli, 2016, cirka kl 08.35 CET. En efterföljande telekonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas 10:30 CET.
Presentationen kommer hållas av Vlad Suglobov, CEO och Stefan Wikstrand, CFO. Presentationen sker på engelska.
Ingen föranmälan krävs.  
För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:
SE: +46 8 5664 2695  UK: +44 20 3008 9806  US: +1 85 5753 2235
Du kan också följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://wonderland.videosync.fi/2016-07-27-g5-entertainment-q2-report

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 8 411 11 15

PDF

July 21, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 09:00 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: 

 • vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 augusti 2016.
 • senast tisdagen den 9 augusti 2016, före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm eller per e-post agm@g5e.com, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 5 augusti 2016, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida (www.g5e.se/corporate). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av ordförande vid stämman 
 4. Framläggande och godkännande av dagordning 
 5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Fastställande av arvode åt styrelsen
 9. Val av ny styrelseledamot 
 10. Avslutande av stämman

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen för G5 Entertainment AB (publ.) består av Christoffer Häggblom (valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Rite Internet Ventures), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av aktieägaren Wide Development Limited), Petter Nylander (styrelsens ordförande och utsedd av aktieägaren Proxima Limited), Marianne Flink (utsedd av aktieägaren Robur) och Magnus Uppsäll (utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited). Medlemmarna som är utsedda av aktieägare vilka tillsammans representerar cirka 33,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, föreslår följande:

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman 
Valberedning föreslår att Petter Nylander utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter. 

Punkt 8 – Fastställande av arvode åt styrelsen
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 19 maj 2016, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, innebärande att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor per år till styrelsens ordförande och 150 000 kronor per år vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Därutöver innebär föreslaget att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, fortsatt ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor och 15 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Den totala ersättningen till styrelsen skall således högst uppgå till 960 000 kronor per år. Ersättningen beräknas som ett årsarvode mellan ordinarie årsstämmor och justeras pro rata efter den tid som respektive ledamot är ledamot i styrelsen. 

Punkt 9 – Val av ny styrelseledamot
Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Chris Carvalho till ny styrelseledamot, och att övriga nuvarande styrelseledamöter skall kvarstå. 

Antal aktier och röster i Bolaget 
I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 800 000 utestående aktier representerande totalt 8 800 000 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar 
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar 
Fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt läggas fram på stämman. Handlingarna, samt fullmaktsformulär, kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida http://www.g5e.se/corporate.

Stockholm juli 2016

Styrelsen

PDF

July 07, 2016

Rättelse preliminära försäljningssiffror

I pressreleasen för prognosticerade försäljningssiffror som släpptes 6 juli 2016 var siffran för kvartalets omsättning felaktig. Omsättning för delårsperioden var korrekt. 

Rättelse: G5 prognosticerar kvartalsintäkter om cirka 104 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 16 procent relativt jämförbara siffor för motsvarande kvartal 2015.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

July 06, 2016

Preliminära försäljningssiffror april-juni 2016

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden april till juni 2016 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 109 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 22 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2015. 

För delårsperioden januari till juni 2016 prognosticerar G5 intäkter om cirka 205 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 10 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2015.

Koncernens delårsrapport januari-juni 2016 kommer att publiceras den 27 juli 2016.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

June 16, 2016

G5 undersöker potentialen för VR

Mobilspelbolaget G5 Entertainment har beslutat bilda ett internt team för att utforska potentialen för utnyttjandet av VR (Virtual Reality) i de spel som bolaget utvecklar. Det kompakta teamet kommer att rapportera direkt till bolagets VD och COO (Chief Operating Officer) och ska fokusera på att identifiera spelupplevelser som tilltalar de kvinnliga spelare som idag utgör G5:s huvudsakliga målgrupp. G5:s team kommer vidare att undersöka möjligheterna att utvidga bolagets erbjudande för att göra det mer lockande för manliga spelare, detta eftersom denna målgrupp är mer benägen att tidigt anamma både VR- och mobil VR-teknik. Givet teamets begränsade storlek och det faktum att marknaden fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt skede, förväntar sig G5 inte att arbetet sett på kort sikt kommer att medföra vare sig positiv eller negativ resultatutveckling.

–Spelindustrin är till stor del teknikdriven och tekniken utvecklas snabbt. G5 har varit framgångsrikt tack vare att vi insåg potentialen för mobilspel på ett tidigt stadium, innan de blev mainstream, säger G5:s VD Vlad Suglubov. Samtidigt som vi fortsätter att dra nytta av tillväxten på marknaden för mobilspel, är det viktigt för oss att följa teknikutvecklingen, särskilt som våra partners bland applikationsbutikerna uttalat sitt stöd för mobil VR-teknik. När det gäller ny och banbrytande teknik är den alltid förknippad med både spänning och farhågor och slutresultatet är osäkert. Vi har några mycket intressanta idéer som vi vill försöka driva igenom, men i slutänden är detta att betrakta som ett långsiktigt FoU-projekt som sannolikt inte kommer att påverka vårt resultat inom en nära framtid, forsätter Vlad Suglubov.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 8 411 11 15

PDF

May 20, 2016

Årsstämmokommuniké

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på hotell 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 19 maj 2016.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2015 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i G5 Entertainment AB (publ) årsredovisning för 2015. Stämman beslöt vidare enhälligt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade vidare att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Annika Andersson, Petter Nylander, Jeffrey Rose, Vlad Suglobov och Pär Sundberg. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor och 15 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Till revisor omvaldes Mazars SET Revisionsbyrå för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Stämman antog valberedningens förslag avseende ordning för valberedning.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 880 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Stämman beslutade även om emission av högst 176 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 20 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 20 maj 2016 till och med den 2 juni 2016 noterade betalkurserna för aktie i G5 på Nasdaq Stockholm. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 176 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 17 600 kronor, vilket medför en utspädning om två procent. Styrelsens ledamöter, med undantag för Bolagets VD, har inte rätt att teckna teckningsoptioner.

Samtliga beslut var enhälliga.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 84 111 115

PDF

May 09, 2016

Delårsrapport januari – mars 2016

Januari – mars 2016

 • Koncernens intäkter för perioden var 101,2 (97,6) MSEK, en ökning med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet har bolaget startat en process för att återfå innehållen skatt i Japan, vilket påverkat omsättningen positivt med 1,6 (0) MSEK
 • Rörelseresultatet för perioden var 8,9 (4,5) MSEK, en ökning med 98 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar på 2,2 (0,0) MSEK. Justerat för nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 11,2 (4,5) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,7 (2,1) MSEK
 • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 0,76 (0,24) SEK
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 3,5 (5,0) MSEK
 • För free-to-play-spelen var genomsnittliga Monthly Active Users (MAU) 3,1 miljoner, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 109,0 tusen, en ökning med 6 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 32,6 USD, en ökning med 3 procent jämfört med samma period föregående år
 • Intäkter från Free-to-play spel ökade med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 92 (88) procent av de totala intäkterna

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

April 28, 2016

G5 Entertainment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2015

G5 Entertainment AB (G5) har idag publicerat årsredovisning för 2015. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 84 111 115

PDF

April 20, 2016

Kallelse till årsstämma

Kallelse har idag utfärdats till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878. Årsstämman hålls torsdagen den 19 maj 2016 kl. 16.30 på 7a konferenscenter, Sveavägen 7a, Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.00.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 13 maj 2016
 • senast tisdagen den 17 maj 2016, före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm eller per e-post agm@g5e.se

Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, http://www.g5e.se/corporate. Den skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar bolaget på något av ovan angivna sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO +46 76 00 11 115

PDF

April 05, 2016

Preliminära försäljningssiffror januari-mars 2016

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden januari till mars 2016 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 99 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 1 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2015.

Koncernens delårsrapport januari-mars för 2016 kommer att publiceras den 9 maj 2016.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 84 11111 5

PDF

April 05, 2016

Uppdaterad finansiell kalender för 2016

G5 Entertainment AB (publ) har uppdaterat sin finansiella kalender för 2016 enligt följande:

 • Delårsrapport januari-mars 2016: 9 maj 2016
 • Årsstämma 2016: 19 maj 2016
 • Delårsrapport januari-juni 2016: 27 juli 2016
 • Delårsrapport januari-september 2016: 3 november 2016
 • Bokslutskommuniké 2016: 23 februari 2016

Den finansiella kalendern finns även tillgänglig på bolagets webbplats.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 84 11111 5

PDF

February 23, 2016

Bokslutskommuniké 2015

Oktober – december 2015

 • Koncernens intäkter för perioden var 101,3 (82,2) MSEK, en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående år
 • Rörelseresultatet för perioden var 8,4 (2,4) MSEK, en ökning med 256 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar på 2,7 (0,0) MSEK. Justerat för nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 11,1 (2,4) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,6 (3,3) MSEK
 • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 1,09 (0,37) SEK
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 3,1 (-0,3) MSEK
 • För free-to-play-spelen var genomsnittliga Monthly Active Users (MAU) 2,9 miljoner, en ökning med 29 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 103,8 tusen, en ökning med 18 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 34,2 USD, en minskning med 1 procent jämfört med samma period föregående år
 • Intäkter från free-to-play spel ökade med 36 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2014 och stod för 91 (82) procent av de totala intäkterna

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

January 05, 2016

Preliminära försäljningssiffror oktober-december 2015

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden oktober till december 2015 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 100 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 21 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2014.

För helåret 2015 prognosticerar G5 intäkter om cirka 383 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 47 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2014.

Från och med det första kvartalet 2015 rapporterar G5 intäkter inklusive kommissionsavgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset. Jämförelsesiffran för 2014 har korrigerats på motsvarande sätt. Rapporterad intäkt för Q4 2014 var 58 MSEK.

Koncernens bokslutskommuniké för 2015 kommer att publiceras den 23 februari 2016.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 84 11111 5

PDF

Sorry for interrupting, but there is something we need to tell you...

We have updated our Privacy Policy and Terms of Service to reflect recent additions to our services and changes in the law. By clicking the “Accept” button, or otherwise continuing to use the Site, you consent to G5’s use of cookies and to the terms of our Privacy Policy and Terms of Service. To find out more click here.

This website uses cookies to maximize your experience and help us to understand how we can improve it. Cookies are text files containing small amounts of data which are downloaded to your computer, or other device, when you visit a website. Cookies allow us to recognize your computer and improve your experience on our website. Some cookies are also necessary for the technical operation of our website. Please read our Privacy Policy and Terms of Service which provides important information about the cookies we use, how we use them and how they can be deleted. Please remember that deleting cookies may affect your experience of our website.

Show less.