World of Adventures™

December 21, 2017

Tvisten med MyTona LLC löst

De tvister som gett upphov till en stämningsansökan som väntat på rättegång hos Superior Court for the State of California, Orange County Superior Court dokumentnummer 30-2017-00896250-CU-BC-CJC, har lösts. Den ursprungliga stämningen lämnades in i Orange County, Kalifornien den 10e januari 2017. Parterna har genom förlikning gått med på att avvisa sina respektive krav i stämningen och G5 förvärvar alla rättigheter till spelet "The Secret Society" för alla plattformar. Förvärvet sker mot en kontantbetalning samt en rörlig del baserat på intäkterna från spelet, betalningarna kommer ske under det följande året. G5 kommer ta över all support och vidareutveckling av spelet. G5 uppskattar att den totala ersättningen som ska betalas till MyTona kan uppgå till 6,5 MUSD, eller mer beroende på spelets utveckling. G5 förväntar sig att förvärvet kommer att finansieras av bolagets kassareserver och framtida kassaflöde.

G5:s VD, Vlad Suglobov, säger: "The Secret Society har en speciell plats i vår katalog och vi är glada att nu se det bland våra helägda spel. Det är ett av våra spel som har genererat över 100 miljoner dollar i intäkter under sin livstid. Spelet har en lojal spelarbas och efter 5 år på marknaden går spelet fortfarande starkt och är ett av de bästa spelen i vår portfölj. Vi tror att spelet har en fortsatt förbättringspotential och vi sätter nu ihop det team som kommer tilldelas uppgiften att ta The Secret Society till nästa nivå."

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

November 07, 2017

Delårsrapport januari - september 2017

Juli – september 2017

 • Koncernens intäkter för perioden var 268,3 (126,5) MSEK, en ökning med 112 procent jämfört samma period 2016.
 • Rörelseresultatet för perioden var 32,6 (13,1) MSEK, en ökning med 149 procent jämfört med samma period 2016.
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,9 (10,9) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 3,17 (1,24) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 29,9 (20,9) MSEK. 
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 7,3 miljoner, en ökning med 93 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 273,1 tusen, en ökning med 126 procent. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 40,1 USD, en ökning med 0 procent jämfört med samma period föregående år och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en ökning med 104 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 121 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 99 (94) procent av de totala intäkterna.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115

PDF

October 06, 2017

G5 Entertainment meddelar lansering av Mystery of the Opera: The Phantom’s Secret på iOS

G5 Entertainment lanserar sitt nya spel Mystery of the Opera: The Phantom's Secret, vilket nu är tillgängligt över hela världen genom Apple App Store. Såsom Pirates & Pearls, som lanserades i augusti, är Mystery of the Opera: The Phantom's Secret helägt och utvecklat av G5:s egen utvecklingspersonal, vilket lägger till ytterligare ett spel i G5:s växande portfölj av helägda spel. Spelet har scener från berömda operor såsom Madame Butterfly, Figaro och La Traviata, vilket ger spelarna en ny och spännande upplevelse inom hidden object-genren. Som alla nyutvecklade G5-spel kommer Mystery of the Opera: The Phantom's Secret att ha G5 Friends-nätverket inbyggt, vilket möjliggör att spela och kommunicera med sina vänner.

För att ladda ner spelet från App Store kan du följa länken nedan:
https://itunes.apple.com/se/app/mystery-of-the-opera/id1265270522?l=en&mt=8

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115

PDF

October 04, 2017

Preliminära försäljningssiffror juli - september 2017

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden juli till september 2017 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 265 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 110 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2016.

För delårsperioden januari till september 2017 prognosticerar G5 intäkter om cirka 776 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 134 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2016.

Vlad Suglobov, G5:s VD, kommenterar: "Vi kommenterar normalt sett inte valutaförändringar, men det här kvartalet är speciellt. Sedan början av året har kronan stärkts mot USD och JPY, de två valutor som nu står för cirka 70% av bolagets intäkter. Detta påverkade vår tillväxt negativt under det första halvåret men den sekventiella tillväxten i svenska kronor var fortfarande otroligt stark. Under det tredje kvartalet har trenden fortsatt med en kraftig förstärkning av kronan mot USD och JPY. Samtidigt som kronan stärkts under kvartalet har vår sekventiella tillväxt kommit ner mot mer normala nivåer, 6% i USD enligt våra interna intäktsrapporter. Så även om vi ser en hälsosam tillväxt var den inte tillräcklig för att kompensera den starkare kronan i just det här kvartalet, som en följd av detta har den sekventiella tillväxten vänt till negativa siffror, trots en positiv underliggande utveckling."

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

September 15, 2017

Valberedning utsedd inför årsstämman 2018 i G5 Entertainment AB (publ)

I enlighet med beslut vid årsstämman 2017, har en valberedning utsetts bestående av representanter för de fem största aktieägarna vid utgången av augusti 2017.

Valberedningen består av följande ledamöter:

 • Marianne Flink (representerar Swedbank Robur Fonder)
 • Jeffrey Rose (representerar Wide Development Limited)
 • Sergey Shults (representerar Proxima Limited)
 • Petter Nylander (representerar Purple Wolf Limited)
 • Tommy Svensk (representerar Tommy Svensk)

Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainments valberedning kan göra så per brev till G5 Entertainment AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.com. Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 februari 2018.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

July 27, 2017

Delårsrapport januari - juni 2017

April – juni 2017

 • Koncernens intäkter för perioden var 275,9 (104,5) MSEK, en ökning med 164 procent jämfört samma period 2016.
 • Rörelseresultatet för perioden var 32,1 (8,7) MSEK, en ökning med 268 procent jämfört med samma period 2016.
 • Resultat efter skatt uppgick till 29,0 (7,8) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 3,30 (0,89) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 7,0 (-4,5) MSEK. Utdelning påverkade kassaflödet med -6,6 (0,0) MSEK och kassaflödet uppgick till 0,4 (-4,5) MSEK. 
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 7,4 miljoner, en ökning med 120 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 273,0 tusen, en ökning med 140 procent. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 38,1 USD, en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en ökning med 116 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 182 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 98 (92) procent av de totala intäkterna.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

July 04, 2017

Preliminära försäljningssiffror april - juni 2017

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden april till juni 2017 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 277 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 165 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2016. 

För delårsperioden januari till juni 2017 prognosticerar G5 intäkter om cirka 512 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 149 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2016.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

May 12, 2017

Årsstämmokommuniké

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 12 maj 2017.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2016 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter och ersättning till styrelsen
Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Chris Carvalho, Petter Nylander, Jeffrey Rose och Vlad Suglobov samt nyval av Johanna Fagrell Köhler och Stefan Lundborg. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och 230 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott och ersättningsutskott. Arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och 50 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet och arvode till ordföranden i ersättningssutskottet ska utgå med 50 000 kronor och 30 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i ersättningssutskottet.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna om 75 öre per aktie, totalt 6 600 000 kronor. Utbetalning beräknas ske från Euroclear den 19:e maj 2017.

Ansvarsfrihet
Stämman beslöt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Revisor
PWC valdes till revisionsbolag med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag avseende ordning för valberedning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande, nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 880 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Optionsprogram
Stämman beslutade även om emission av högst 300 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 95 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 29 maj 2017 noterade betalkurserna för aktie i G5 på Nasdaq Stockholm. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 300 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 3,4 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 30 000 kronor, vilket medför en utspädning om 3,4 procent. Styrelsens ledamöter, med undantag för Bolagets VD, har inte rätt att teckna teckningsoptioner.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

May 04, 2017

Delårsrapport januari - mars 2017

Januari – mars 2017

 • Koncernens intäkter för perioden var 234,5 (101,2) MSEK, en ökning med 132 procent jämfört samma period under 2016
 • Rörelseresultatet för perioden var 21,1 (8,9) MSEK, en ökning med 136 procent jämfört med samma period 2016
 • Resultat efter skatt uppgick till 18,7 (6,7) MSEK
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 2,12 (0,76) SEK
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -2,3 (3,5) MSEK
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 6,5 miljoner, en ökning med 109 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 236,4 tusen, en ökning med 117 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 35,9 USD, en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år
 • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 151 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 97 (90) procent av de totala intäkterna 

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

April 21, 2017

G5 Entertainment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

G5 Entertainment AB (G5) har idag publicerat årsredovisning för 2016. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

April 11, 2017

Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)


Kallelse till årsstämma i 
G5 Entertainment AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2017 kl. 09.00 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB lördagen den 6 maj 2017.
 • senast fredagen den 5 maj 2017, helst före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm eller per e-post agm@g5e.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst två biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före lördagen den 6 maj 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida (www.g5e.se/corporate). Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

Dagordning

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om:
  a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b. Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisor
 14. Godkännande av ordning för valberedningen
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 16. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. (a) Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledningen
  (b) Beslut om inrättande av incitamentsprogram för VD
  (c) Beslut om emission av teckningsoptioner
 18. Avslutande av stämman

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för G5 Entertainment AB (publ.) består av Christoffer Häggblom (valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Rite Internet Ventures), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av aktieägaren Wide Development Limited), Sergey Shults (utsedd av aktieägaren Proxima Limited), Marianne Flink (utsedd av aktieägaren Swedbank Robur Fonder) och Petter Nylander (styrelsens ordförande och utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited). Medlemmarna som är utsedda av aktieägare vilka tillsammans representerar cirka 33,1 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, föreslår följande:

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Petter Nylander utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag jämte huvudansvarig revisor utses vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 230 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. En medlem av styrelsen får, om skattemässiga förhållandena tillåter och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera ersättningen. Den totala ersättningen till styrelsen skall uppgå till 1 320 000 kronor.

Härutöver föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och 50 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Vidare föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets ersättningsutskott, varvid arvode till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor och 30 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Petter Nylander, Jeffrey W. Rose, Vladislav Suglobov (tillika VD) och Christopher Carvalho.

Pär Sundberg och Annika Andersson har båda avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Stefan Lundborg och Johanna Fagrell Köhler.

Till styrelsens ordförande föreslås Petter Nylander (omval).

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att PWC utses till revisionsbolag och att Aleksander Lyckow utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Godkännande av ordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2018 med att ta fram förslag till styrelse, revisor, arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning.

Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de fem (5) största aktieägarna per den 31 augusti 2017. För det fall någon av de fem (5) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den sjätte största ägaren erbjudas att utse en representant, etc.

Styrelseordföranden i Bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan. Styrelseordföranden i Bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Valberedningen ska utse ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant i valberedningen, ska erhålla en skriftlig förfrågan från styrelseordföranden i Bolaget där de uppmanas att utse en representant i valberedningen, och de ska svara om huruvida de önskar utse en representant eller inte i valberedningen senast sju dagar från den dag då förfrågan sändes till aktieägaren. Responsen från de större aktieägarna ska vara: i) ovillkorad (dvs. godkännande av uppdraget får inte vara villkorad uppfyllandet av vissa villkor, händelser eller liknande), ii) slutgiltig och bindande, och iii) oåterkallelig (dvs. en aktieägare som beslutar att inte utse en representant får inte ändra ett sådant beslut senare trots att ändringen görs före offentliggörandet till marknaden av ledamöterna i valberedningen). Om svaret inte lämnas inom den tidsfrist som anges ovan, ska aktieägaren anses ha villkorslöst och oåterkalleligen beslutat att inte utse någon representant i valberedningen, och ett svar som innehåller ett villkor ska även det behandlas som ett beslut att inte utse någon representant. I fall a) en aktieägare svarar att den inte vill utse någon representant, b) ger en villkorad respons; eller c) responderar efter utgången av den angivna tidsfristen, har sådan aktieägare villkorslöst och oåterkalleligen därmed avstått från sin rätt att utse en representant i valberedningen. Styrelsens ordförande ska därefter kontakta den sjätte största aktieägaren osv. med samma metod för att utse en representant enligt ovan. Förfrågningar och svar i enlighet med ovanstående ska ske skriftligen (e-post ska anses vara skriftligt), ska arkiveras, och styrelsen för Bolaget ska genom styrelsens ordförande erhålla ett exemplar av dokumenten. Om en ansökan skickas med vanlig post, kommer den registrerade adressen för aktieägare i Euroclear att användas.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Ledamöterna i valberedningen har inte rätt till någon ersättning från bolaget.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningens arbete är slutfört, ska samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten äga rätt att utse en suppleant i överensstämmelse med de förfaranden avseende uppsägningstid, respons och tidsfrister som föreskrivs ovan, inklusive utan begränsning rimliga tidsgränser, oåterkalleliga och ovillkorliga svar och sådana andra rimliga förfaranden som utskottets ordförande kan besluta. Kallelse ska ske och dokument skall förvaras enligt ovan.

Utöver vad som anges ovan ska Svensk kod för bolagsstyrning vara tillämplig på valberedningen.

Styrelsens förslag tillbeslut

Punkt 9b. – Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkning

Styrelsen föreslår att av Bolagets disponibla vinstmedel utdelas 0,75 kronor per aktie (sammanlagt 6 600 000 kronor) och att resterande medel balanseras i ny räkning.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 880 000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 88 000 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Betalning ska kunna ske genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i den situation då det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Skäl till en sådan avvikelse kan exempelvis vara att en företrädesemission riskerar att inte fulltecknas, kostnaderna och tidsaspekten eller önskan att i bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i bolaget. Emissionskursen ska vara marknadsmässigt fastställd med hänsyn tagen till sedvanlig rabatt. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 2/3 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag.

Punkt 16 – Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av bolagsledningen. Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga och förhandlas årsvis. VD och övriga ledande befattningshavare ska ersättas dels genom fast månadslön och dels genom resultatbaserad rörlig ersättning. Rörlig ersättning ska beräknas kvartalsvis med 10 procent på den del av rörelseresultatet som överstiger en rörelsemarginal om 5 procent. Denna gräns om 5 procent rörelsemarginal gäller dock inte om det finns ett negativt ackumulerat belopp på grund av förlust i tidigare period. Den rörliga ersättningen ska fördelas så att 40 procent ska tillfalla Bolagets VD och resterande 60 procent kan fördelas inom ledningen. Eventuellt negativt rörelseresultat i ett kvartal reducerar beräkningsgrunden för rörlig ersättning i efterföljande kvartal. VD:s och ledningens totala rörliga ersättning för året får inte överstiga 60 procent av respektive persons årliga fasta lön och är ej heller pensionsgrundande. Pensionsplanen ska vara marknadsmässig och densamma för ledande befattningshavare som för övriga anställda. Pensionspremien ska vara avgiftsbestämd. Likaså ska övriga förmåner för ledande befattningshavare vara marknadsmässiga och i allt väsentligt de samma som för övriga anställda. Anställningsavtal med ledande befattningshavare ska innehålla en uppsägningstid om minst 3 månader för den anställda och högst 12 månader från bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida får eventuellt avgångsvederlag högst motsvara den fasta månadslönen under 12 månader. Styrelsens ordförande förhandlar årligen ersättning till VD och sluter avtal efter fastställande av styrelsen. VD förhandlar ersättning till övriga ledande befattningshavare och sluter avtal efter godkännande från styrelsen. Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger, göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.

Punkt 17 (a) - Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledningen

Vid årsstämman 2015 inrättades ett treårigt aktierelaterat incitamentprogram i Bolaget. Styrelsen föreslår att det treåriga programmet avslutas i förtid och att stämman fattar beslut om ett nytt program för 2017. Det nya programmet omfattar ett större antal personer och syftet är att fortsatt främja den framtida utvecklingen genom att motivera chefer och ledande befattningshavare i koncernen till extraordinära insatser.

Skälet till incitamentsprogrammet är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Vidare är avsikten att motivera chefer och ledande befattningshavare till fortsatt anställning i koncernen och i särskilda fall användas i rekryteringssyfte.

Behovet av ett aktierelaterat incitamentsprogram bör ses mot bakgrunden av att koncernen är verksam på en global marknad och att de chefer och ledande befattningshavare i koncernen som är aktuella för deltagande i programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade incitament är en normal del av kompensationen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ett generellt incitamentsprogram ("Programmet") i enlighet med de riktlinjer som anges nedan.

Huvudsakliga villkor i Programmet:                              

 • En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget;
 • Tilldelningen och vilka som skall vara berättigade att delta skall bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer: programmet skall omfatta ledande befattningshavare och chefer med direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Proportionen mellan det antal teckningsoptioner som den anställde erbjuds att teckna skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning;
 • Löptiden för teckningsoptionerna skall vara 3,25 år med möjlig lösen efter tre (3) år;
 • Styrelsens ledamöter har inte rätt att förvärva teckningsoptioner (med undantag för Bolagets VD se nedan under punkt (b));
 • Tilldelning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser;
 • En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud skall ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna skall överlåtas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara;
 • Teckningskursen skall fastställas på basis av det volymvägda medeltalet under tio (10) börsdagar efter årsstämman 2017 (dock ej lägre än aktiens kvotvärde) enligt noterade betalkursen enligt Nasdaq Stockholms kurslista för aktie i G5 Entertainment AB (publ.). Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen;
 • Premien för teckningsoptionerna skall motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen skall vara under tio (10) börsdagar efter årsstämman 2017.
 • Samtliga teckningsoptioner skall ges ut vid årsstämman 2017. Utgivandet motsvarar cirka 3,41 procent av antalet utestående aktier beräknat vid utgivningstillfället. Inklusive utestående program skulle den totala utspädningen uppgå till 7,76 procent.

Punkt 17 (b) - Beslut om inrättande av incitamentsprogram för VD

Det föreslås vidare att bolagets VD, tillika styrelseledamot i bolaget, ska ges möjlighet att delta i incitamentsprogrammet för ledningen, på i allt väsentligt samma villkor som redogjorts för under punkt 17 (a) ovan.

Punkt 17 (c) - Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

I enlighet med de allmänna riktlinjer som anges för Programmet enligt ovan föreslår styrelsen att årsstämman 2017 fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor:

 • Antalet teckningsoptioner - att utgivas - skall vara högst 300 000.
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma chefer, ledande befattningshavare i koncernen och VD. Teckning av teckningsoptionerna skall ske från och med den 8 juni 2017 till och med den 16 juni 2017. Teckning skall ske genom betalning.
 • Premien för teckningsoptionerna skall motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen skall vara under mätperioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 29 maj 2017.
 • Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen skall kunna ske från och med den 10 juni 2020 till och med den 10 september 2020.
 • Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 29 maj 2017 noterade betalkurserna på Nasdaq Stockholm för aktie i G5 Entertainment AB (publ.) (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 Kr). Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen.
 • Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 300 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 3,41 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 30 000 kronor, vilket medför en utspädning om cirka 3,41 procent. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Aktier som innehas av Bolaget skall ingå vid beräkningen av totala antalet utestående aktier.
 • Programmet skall omfatta maximalt 95 personer. Proportionen mellan det antal teckningsoptioner som den anställde erbjuds att teckna skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning. VD och koncernchef skall erbjudas högst 40 000 teckningsoptioner och övriga ledningspersoner delas in i kategorier där enskild person skall erbjudas högst 40 000 teckningsoptioner och lägst 500 teckningsoptioner. Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i respektive kategori och vilka personer som skall erhålla teckningsoptioner. Styrelsens ledamöter har inte rätt att teckna teckningsoptioner med undantag för Bolagets VD.
 • Utgivning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser.
 • En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att den anställde undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud skall ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna skall överlåtas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.
 • Kostnaderna för Programmet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor. Programmet beräknas inte materiellt påverka Bolagets vinst per aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling.

Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts av Bolagets styrelse. VD deltog inte i utarbetandet av detta förslag.

Förslagen enligt 17 (a)-(c) är villkorade av varandra och giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 9/10 av såväl antalet på stämman avgivna röster som företrädda aktier röstar för styrelsens förslag. Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Styrelsens ledamöter eller den styrelsen anvisar bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 800 000 utestående aktier representerande totalt 8 800 000 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen 7 kap 32 § att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se/corporate. Samtliga ovanstående handlingar kommer att läggas fram på stämman.

 

Stockholm april 2017

Styrelsen

  

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO +46 76 00 11 115

PDF

April 03, 2017

Preliminära försäljningssiffror januari-mars 2017

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden januari till mars 2017 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 230 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 127 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2016. 

För ytterligare frågor vänligen kontakta: 
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com 
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115

PDF

March 23, 2017

MyTona LLC har skickat ett formellt svar och en genstämning mot G5 Entertainment.

G5 har fått ett formellt svar och en genstämning från utvecklaren MyTona LLC, som svar på G5:s stämningsansökan mot MyTona den 9 januari 2017.

Som tidigare kommunicerats avser åtgärden en tvist gällande ett licensavtal mellan parterna, daterat den 2 maj 2012, vilken avser spelet "The Secret Society". Den fullständiga texten till deras svar, såväl som G5:s ursprungliga ansökan, finns tillgänglig på kansliet för Orange County Superior Court, dokumentnummer 30-2017-00896250-CU-BC-CJC. I sin stämningsansökan hävdar G5 att MyTona, avseende spelet "The Secret Society", underlåtit att prestera i enlighet med licensavtalet daterat 2 maj 2012 och felaktigt vägrat förlänga licensavtalet bortom den avtalade första 5-års period som tar slut i november 2017. G5 yrkar skadestånd för utebliven vinst, både historisk och framtida, samt att domstolen ska fastställa motpartens kontraktuella åtaganden samt yrkar annan gottgörelse för skada föranledd av MyTonas avtalsbrott. G5:s stämningsansökan syftar också till att bevaka rättigheter som G5 hävdar att de besitter i förhållande till MyTonas spel "Seeker’s Notes", i vilket G5 gör gällande en avtalsenlig rätt enligt licensavtalet att delta ekonomiskt, samt yrkar skadestånd, fastställelse av parternas kontraktuella förhållanden och annan gottgörelse av MyTona.

I sitt svar och genstämning, förnekar MyTona i allmänhet G5:s påståenden och framställer motkrav för kontraktsbrott, underlåtelse mot en underförstådd garanti avseende ärligt uppsåt och god affärssed (eng. good faith and fair dealing), ett fastställeleseyrkande samt illojal konkurrens. MyTona hävdar att G5 brutit bolagens affärsrelation genom att aktivt främja andra spel inom G5:s portfölj, otillbörligt nyttjande av spelkoncept och källkod, försenade royaltyrapporter, "oförskämd och hotfull" kommunikation, samt att G5 har begått andra handlingar som MyTona menar motiverar sin vägran att förlänga avtalet mellan parterna. MyTona begär också skadestånd uppgående till en ospecificerad summa, ett föreläggande och annan skälig ersättning från G5, inklusive ett domslut innebärandes att MyTona inte behöver förnya avtalet, baserat på dessa påstådda kränkningar.

G5:s VD Vlad Suglobov konstaterar att: "Jag kan bara upprepa vad jag tidigare sagt vilket är att våra åtgärder mot MyTona är både nödvändiga och berättigade och vi ser fram emot att få våra tvister avslutade genom den påbörjade domstolsprocessen".

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

February 23, 2017

Bokslutskommuniké 2016

Oktober – december 2016

 • Koncernens intäkter för perioden var 184,8 (101,3) MSEK, en ökning med 82 procent jämfört samma period under 2015
 • Rörelseresultatet för perioden var 7,3 (8,4) MSEK, en minskning med 12 procent jämfört med samma period 2015
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,8 (9,6) MSEK
 • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 0,89 (1,09) SEK
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 16,2 (3,1) MSEK
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 5,1 miljoner, en ökning med 75 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 175,4 tusen, en ökning med 69 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 37,5 USD, en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år
 • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 95 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 97 (91) procent av de totala intäkterna 
 • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 0,75 kronor (0,0) per aktie

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

January 10, 2017

G5 har lämnat in en stämningsansökan avseende kontraktsbrott av MyTona LLC.

Åtgärden avser en tvist gällande ett licensavtal mellan parterna, daterat den 2 maj 2012, som avser spelet "The Secret Society". Den fullständiga texten till ansökan finns tillgänglig på kansliet för Orange County Superior Court, dokumentnummer 30-2017-00896250-CU-BC-CJC. I sin stämningsansökan hävdar G5 att MyTona, avseende spelet "The Secret Society", underlåtit att prestera i enlighet med licensavtalet daterat 2 maj 2012 och felaktigt vägrat förlänga licensavtalet bortom den avtalade första 5-års period som tar slut i november 2017. G5 yrkar skadestånd för utebliven vinst, både historisk och framtida, samt att domstolen ska fastställa motpartens kontraktuella åtaganden samt yrkar annan gottgörelse för skada föranledd av MyTonas avtalsbrott. G5:s stämningsansökan syftar också till att bevaka rättigheter som G5 hävdar att de besitter i förhållande till MyTonas spel "Seeker’s Notes", i vilket G5 gör gällande en avtalsenlig rätt enligt licensavtalet att delta ekonomiskt, samt yrkar skadestånd, fastställelse av parternas kontraktuella förhållanden och annan gottgörelse av MyTona.

G5:s VD, Vlad Suglobov, konstaterar att: "G5 och MyTona har haft ett långt och framgångsrikt samarbete där bolagen tillsammans gjort The Secret Society till en stor framgång i sin genre. Trots att vi för tillfället ser bättre framgång och tillväxt i vissa av våra andra spel, fortsätter TSS att vara ett välpresterande spel i vår spelportfölj. Vi bedömer att våra åtgärder är både nödvändiga och berättigade."

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

January 03, 2017

Preliminära försäljningssiffror oktober-december 2016

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden oktober till december 2016 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 184 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 82 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2015. 

För helåret 2016 prognosticerar G5 intäkter om cirka 516 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 34 procent relativt jämförbara siffror för 2015. 

Koncernens helårsrapport 2016 kommer att publiceras den 23 februari 2017.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

Sorry for interrupting, but there is something we need to tell you...

We have updated our Privacy Policy and Terms of Service to reflect recent additions to our services and changes in the law. By clicking the “Accept” button, or otherwise continuing to use the Site, you consent to G5’s use of cookies and to the terms of our Privacy Policy and Terms of Service. To find out more click here.

This website uses cookies to maximize your experience and help us to understand how we can improve it. Cookies are text files containing small amounts of data which are downloaded to your computer, or other device, when you visit a website. Cookies allow us to recognize your computer and improve your experience on our website. Some cookies are also necessary for the technical operation of our website. Please read our Privacy Policy and Terms of Service which provides important information about the cookies we use, how we use them and how they can be deleted. Please remember that deleting cookies may affect your experience of our website.

Show less.