World of Adventures™

November 07, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämman den 7 november 2018

Extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget") har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 7 november 2018.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander.

Stämman fattade, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, beslut i följande frågor:

Prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda
Det beslutades att införa ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda i Bolaget och dess dotterbolag ("LTIP 2018"). Programmet är aktiebaserat och omfattar sammanlagt cirka 100 personer. Intjänandeperioden uppgår till cirka 2,5 år. Efter intjänandeperiodens utgång kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas stamaktier i Bolaget förutsatt vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier inom ramen för LTIP 2018 förutsätter att deltagarna förblir anställda hos Bolaget eller något av dess dotterbolag under hela intjäningsperioden. Därutöver fordras att vissa prestationsmål uppnåtts avseende utvecklingen av totalavkastningen på Bolagets stamaktie ("TSR"). För att tilldelning ska äga rum måste TSR överstiga 95 procent under intjäningsperioden, motsvarande 31 procent per år. Maximal tilldelning utgår om TSR uppnår eller överstiger 205 procent för hela intjäningsperioden, motsvarande 56 procent per år.

Maximalt 120 000 stamaktier får tilldelas deltagarna i LTIP 2018, vilket skulle motsvara en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent. De totala kostnaderna för LTIP 2018 beräknas vid maximal tilldelning uppgå till cirka 22 miljoner kronor.

Syftet med LTIP 2018 är att möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, att öka engagemanget och motivationen för programmets deltagare samt att stärka deltagarnas band till G5-koncernen och dess aktieägare.

För att säkerställande av leverans av aktier inom ramen för LTIP 2018 beslutades, i enlighet med vad som följer nedan, om införande av nytt aktieslag (C-aktie) genom ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i LTIP 2018.               

Prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för verkställande direktören

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att även Bolagets VD, tillika styrelseledamot, ska erbjudas att delta i LTIP 2018. VD får tilldelas maximalt 10 000 aktier under LTIP 2018.

Ändring av bolagsordning – införande av nytt aktieslag

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen varigenom ett nytt aktieslag (C-aktie) införs. C-aktien ska ha en tiondels (1/10) röst per aktie och ska sakna rätt till vinstutdelning. Vidare är C-aktien inlösenbar efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma. C-aktien ska vidare kunna omvandlas till stamaktier efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma. Aktier av det nya aktieslaget C-aktie ska utges endast för att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare i aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämma. I samband med införandet det nya aktieslaget C-aktie ska Bolagets befintliga aktieslag benämnas stamaktie.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 12 000 kronor genom emission av högst 120 000 C-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i LTIP 2018.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, för under till tiden intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna C-aktier. Förvärv får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med den föreslagna förvärvsmöjligheten är säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2018.

Överlåtelse av egna stamaktier

Stämman beslutade om överlåtelse av högst 120 000 stamaktier i Bolaget (eller det högre antal stamaktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder). Stamaktierna ska överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2018 som enligt dess villkor har rätt att erhålla stamaktier i Bolaget samt i övrigt i enlighet med villkoren för LTIP 2018. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2018.

Mer information om Bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare information:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

November 06, 2018

Delårsrapport januari - september 2018

Juli – september 2018

 • Intäkter för perioden var 341,9 (268,3) MSEK, en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2017.
 • Rörelseresultatet för perioden var 25,3 (32,6) MSEK, en minskning med 23 procent jämfört med samma period 2017.
 • Resultat efter skatt uppgick till 22,7 (27,9) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 2,54 (3,17) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -14,3 (29,9) MSEK. Kassaflödet påverkades av reglering av optionsprogram med 4,4 (1,6) MSEK. Kassaflödet uppgick till -9,9 (31,5) MSEK.
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 8,0 miljoner, en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 286,1 tusen, en ökning med 5 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 2,0 miljoner, en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 44,2 USD, en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år.

Vid ytterligare frågor kontakta:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

October 16, 2018

Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i G5 Entertainment AB (publ)

I enlighet med beslut vid årsstämman 2018, har en valberedning utsetts bestående av representanter för de fem största aktieägarna vid utgången av augusti 2018.

Valberedningen består av följande ledamöter:

 • Marianne Flink (representerar Swedbank Robur Fonder)
 • Jeffrey Rose (representerar Wide Development Limited)
 • Sergey Shults (representerar Proxima Limited)
 • Petter Nylander (representerar Purple Wolf Limited)
 • Tommy Svensk (representerar Tommy Svensk)

Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainments valberedning kan göra så per brev till G5 Entertainment AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.com. Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 februari 2019.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

October 09, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Kallelse till extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 november 2018 kl. 17.00 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 31 oktober 2018.
 • senast onsdagen den 31 oktober 2018, helst före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Birger Jarlsgatan 18, 3 tr, 114 34 Stockholm eller per e-post agm@g5e.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst två biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 31 oktober 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida (http://g5e.se/corporate). Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda
 8. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för Bolagets VD
 9. Beslut om ändring av bolagsordningen
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier
 12. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier
 13. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 3 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Petter Nylander utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda

Bakgrund och motiv

I samband med årsstämman 2018 uttryckte styrelsen en vilja att implementera ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelanställda. Vid det tillfället var inte beslutsunderlagen tillfredsställande nog för att kunna uppnå tillräcklig majoritet på stämman. Styrelsen har nu beräknat kostnaderna och övervägt motiven för ett dylikt incitamentsprogram. Efter gjorda beräkningar och överväganden har styrelsen beslutat att föreslå ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram ("LTIP 2018").

Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för Bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts till koncernen och dess aktieägare.

Som framgår av de huvudsakliga villkoren nedan föreslås LTIP 2018 ha en intjänandeperiod om cirka 2,5 år. Detta utgör en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") enligt vilken intjänandeperioden för aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare inte får understiga tre år. Anledningen till avvikelsen från Koden är att möjliggöra för kommande årsstämmor att anta förnyande prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram med en löptid om tre år.

Styrelsen föreslår att Bolagets VD, tillika styrelseledamot, ska ges möjlighet att delta i LTIP 2018. Förslaget avseende VD:s deltagande i LTIP 2018 behandlas i en särskild punkt 8 nedan. 

Huvudsakliga villkor

 1. LTIP 2018 föreslås omfatta cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Deltagare ges möjlighet att erhålla stamaktier i Bolaget vederlagsfritt ("Prestationsaktier"), förutsatt att deltagaren förblir anställd av Bolaget eller något av dess dotterbolag under tiden fram till det datum då Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2021 publiceras, vilket förväntas ske den 5 maj 2021.
 2. Tilldelning av Prestationsaktier baseras på utvecklingen av totalavkastningen på Bolagets stamaktier ("TSR") beräknad utifrån den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från den 8 november 2018 till den 14 november 2018 jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under en motsvarande mätperiod efter publiceringen av Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2021 publiceras, vilket förväntas ske den 5 maj 2021 ("Prestationsperioden"). TSR fastställs utifrån utvecklingen av aktiepriset, plus utbetalda utdelningar, uttryckt i en procentsats för en specifik period.
 3. För att tilldelningen av Prestationsaktier ska äga rum måste TSR överstiga minst 95 procent för hela Prestationsperioden, motsvarande 31 procent per år under hela Prestationsperioden ("Tröskelnivån"). Maximal tilldelning tillerkänns om TSR uppgår till eller överstiger 205 procent för hela Prestationsperioden motsvarande 56 procent per år under hela Prestationsperioden ("Målnivån").
 4. Inte mer än 120 000 Prestationsaktier får tilldelas under programmet. Förutsatt att TSR genom ökningen uppnår Målnivån får deltagarna tilldelas följande maximala antal Prestationsaktier per person inom sex grupper:
  • Grupp 1: Operativ chef (COO) – 10 000 Prestationsaktier
  • Grupp 2: cirka 2 nyckelanställda – 4 200 Prestationsaktier
  • Grupp 3: cirka 7 nyckelanställda – 3 300 Prestationsaktier
  • Grupp 4: cirka 14 nyckelanställda – 1 700 Prestationsaktier
  • Grupp 5: cirka 37 nyckelanställda – 500 Prestationsaktier
  • Grupp 6: cirka 28 nyckelanställda – 250 Prestationsaktier
 5. Inbjudan till att delta i LTIP 2018 kommer att tillhandahållas av Bolaget senast den 30 november 2018. Ansökan om att delta ska göras till Bolaget senast den 14 december 2018. Tillkommande ledande befattningshavare och/eller nyckelanställda, som inte har påbörjat sina anställningar före den sista ansökningsdagen, får bjudas in till att delta i LTIP 2018 förutsatt att deras anställningar påbörjats senast den 31 december 2018 och att styrelsen anser att deras deltagande är förenligt med syftet med LTIP 2018.
 6. Antal Prestationsaktier som omfattas av LTIP 2018 är föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser vid förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller delning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.
 7. Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig med hänsyn till Bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet tilldelade aktier till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer är lämpligt.
 8. Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättad kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2018, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt LTIP 2018 inte längre är ändamålsenliga.
 9. Deltagande i LTIP 2018 förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 10. Styrelsen äger vidare rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i LTIP 2018 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTIP 2018.

Kostnaderna för LTIP 2018

De totala kostnaderna för LTIP 2018 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 22 042 732 kronor, vilket motsvarar cirka 25 procent av totala personalkostnader för 2017. Kostnaderna fördelas över åren 2018–2021. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala kostnader, och administrationskostnader för programmet. Administrationskostnader har beräknats till mindre än 1 000 000 kronor. Om någon tilldelning av aktier inte sker uppstår endast utgifter relaterade till administration.

Lönekostnaderna har beräknats baserat på värdet, vid programmets start, av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas om Målnivån uppnås, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under en treårsperiod. Uppskattningen av den maximala kostnaden baseras på att Målnivån uppnås samt att antal deltagare som kommer att lämna koncernen under prestationsperioden motsvarar det historiska genomsnittet. I beräkningen har använts ett pris per aktie om 336 kronor.

Den sammanlagda maximala ökningen av antalet utestående aktier beräknas uppgå till högst 120 000 aktier, vilket skulle motsvara en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent.

Effekt på särskilda nyckeltal

Kostnaderna och utspädningen förväntas ha marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Den årliga kostnaden för LTIP 2018, inklusive sociala kostnader, beräknas bli uppskattningsvis 1,7 miljoner kronor baserat på ovanstående antaganden. Denna kostnad kan hänföras till Bolagets totala personalkostnader, inklusive sociala kostnader, om 88 956 000 kronor under 2017.

Leverans av aktier inom ramen för LTIP 2018

För att kunna genomföra LTIP 2018 på ett kostnadseffektivt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av stamaktier till deltagarna i programmet. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet bestå av följande steg:

 1. Ett nytt aktieslag (C-aktie), med det enda syftet att möjliggöra leverans av stamaktier enligt LTIP 2018, införs i Bolagets bolagsordning. Den nya C-aktien föreslås vara omvandlingsbar till stamaktie och inlösenbar genom beslut av styrelsen eller bolagsstämma. Den nya C-aktien kommer inte att upptas till handel hos Nasdaq eller någon annan börs eller handelsplattform. I syfte att möjliggöra detta steg 1) föreslår styrelsen att stämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med punkt 9 nedan.
 2. Styrelsen beslutar om en riktad nyemission av C-aktier till en medverkande bank med emissionskurs motsvarande kvotvärdet (0,1 kronor per aktie). I syfte att möjliggöra detta steg 2) föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av C-aktier i enlighet med punkt 10 nedan.
 3. Styrelsen beslutar om återköp av egna aktier från den medverkande banken till kvotvärdet 0,1 kronor. I syfte att möjliggöra detta steg 3) föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier i enlighet med punkt 11 nedan.
 4. Bolaget kvarhåller de egna C-aktierna till slutet av Prestationsperioden enligt LTIP 2018. När det antal aktier som ska stamaktier som ska levereras under LTIP 2018 har fastställts beslutar styrelsen, i den utsträckning som krävs för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt LTIP 2018, om omvandling C-aktier som innehas av Bolaget till stamaktier medan resterande C-aktier löses in eller behålls av Bolaget för att säkerställa leverans av stamaktier under andra aktiebaserade incitamentsprogram som antas av bolagsstämman. Möjligheten att omvandla och lösa in C-aktierna följer av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (punkt 9 nedan).
 5. Stamaktierna som innehas av Bolaget efter konvertering av C-aktierna överlåts vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2018 som, enligt villkoren för LTIP 2018, är berättigade att erhålla stamaktier i Bolaget. I syfte att möjliggöra detta steg 5) föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med punkt 12 nedan.

Förslagets beredning

Det föreslagna LTIP 2018 har beretts av Bolagets ersättningskommitté och styrelsen med stöd av oberoende experter och i samråd med majoritetsaktieägarna. 

Vlad Suglobov, styrelseledamot och VD, har inte deltagit i beredningen av förslaget.

Bolagets tidigare incitamentsprogram

För en beskrivning av Bolagets andra aktieprisbaserade incitamentsprogram hänvisas till noten C13 i årsredovisningen för 2017, samt Bolagets hemsida, www.g5e.com/corporate/share.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Punkt 8 – Prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för Bolagets VD

Det föreslås vidare att Bolagets VD, som även är styrelseledamot i Bolaget, ska ges möjlighet att delta i LTIP 2018 enligt de villkor som framgår av punkten 7 ovan. VD:n får tilldelas ett maximalt antal aktier om 10 000 Prestationsaktier under LTIP 2018.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 9/10-delar av de avgivna rösterna och företrädda aktierna. De aktier som innehas av VD:n ska inte ingå i omröstningen.

Punkt 9 – Ändring av bolagsordningen

För att säkerställa leverans av Prestationsaktier till deltagarna i det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2018 (punkt 7-8 ovan) föreslår styrelsen att ett nytt aktieslag, benämnt C-aktie, införs. Aktier av det nya aktieslaget C-aktie ska utges endast för att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare i aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämma. Vid införandet av det nya aktieslaget föreslår styrelsen att nuvarande aktieslag benämns stamaktier. C-aktien ska ha en tiondels (1/10) röst per aktie och ska sakna rätt till vinstutdelning. Vidare är C-aktien inlösenbar efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma. C-aktien ska vidare kunna omvandlas till stamaktier efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma.

Styrelsen förslår således att stämman beslutar att bolagsordningens § 5 ska ha följande lydelse:

"5 §. Antalet aktier ska vara 5 000 000 st. och högst 20 000 000 st.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. C-aktier ska endast utges för att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare i aktiebaserade incitamentsprogram som beslutats av bolagsstämma.   

Stamaktier har en (1) röst och C-aktier har en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje slag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut ägde (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom inlösen av C-aktier. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av C-aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för C-aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret."

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 10 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 12 000 kronor genom emission av högst 120 000 C-aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,1 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2018 (punkt 7-8 ovan).

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 11 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna C-aktier. Förvärv får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med den föreslagna förvärvsmöjligheten är att Bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt det förslagna incitamentsprogrammet LTIP 2018 (punkt 7-8 ovan).

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 12 – Överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att överlåta stamaktier i Bolaget enligt följande:

 • Högst 120 000 stamaktier i Bolaget får överlåtas (eller det högre antal stamaktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder).
 • Stamaktierna får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2018 som enligt villkoren för LTIP 2018 har rätt att erhålla stamaktier i Bolaget.
 • Överlåtelse av stamaktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2018 är berättigade till att erhålla tilldelning av stamaktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2018. Därför anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget att överlåta aktier enligt förslaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 9/10-delar av de avgivna rösterna och företrädda aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 983 850 utestående aktier representerande totalt 8 983 850 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

ÖVRIGT

Samtliga beslut enligt punkterna 7-12 vid stämman är ömsesidigt villkorade av varandra.  

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 19 kap. 22 och 24 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se/corporate. Samtliga ovanstående handlingar kommer att läggas fram på stämman.

                       

Stockholm i oktober 2018

G5 Entertainment AB (publ)

Styrelsen

 

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO +46 76 00 11 115

PDF

September 28, 2018

Antal aktier i G5 Entertainment AB (publ) den 28 september 2018

Till följd av att 20 000 nya aktier emitterats under september månad med anledning av teckning inom ramen för utgivna teckningsoptioner under personaloptionsprogram antaget vid ordinarie bolagsstämma den 20 maj 2015 uppgår det totala antalet aktier i G5 Entertainment AB (publ) per den 28 september 2018 till 8 983 850 aktier.

Då en aktie berättigar till en (1) röst uppgår det totala antal röster i bolaget efter emissionen till 8 983 850 röster.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

August 31, 2018

Antal aktier i G5 Entertainment AB (publ) den 31 augusti 2018

Till följd av att 22 450 nya aktier emitterats under augusti månad med anledning av teckning inom ramen för utgivna teckningsoptioner under personaloptionsprogram antaget vid ordinarie bolagsstämma den 20 maj 2015 uppgår det totala antalet aktier i G5 Entertainment AB (publ) per den 31 augusti 2018 till 8 963 850 aktier.

Då en aktie berättigar till en (1) röst uppgår det totala antal röster i bolaget efter emissionen till 8 963 850 röster.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

August 01, 2018

Antal aktier i G5 Entertainment AB (publ) den 31 juli 2018

Till följd av att 21 700 nya aktier emitterats under juli månad med anledning av teckning inom ramen för utgivna teckningsoptioner under personaloptionsprogram antaget vid ordinarie bolagsstämma den 20 maj 2015 uppgår det totala antalet aktier i G5 Entertainment AB (publ) per den 31 juli 2018 till 8 941 400 aktier.

Då en aktie berättigar till en (1) röst uppgår det totala antal röster i bolaget efter emissionen till 8 941 400 röster.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

July 27, 2018

Delårsrapport januari - juni 2018

April – juni 2018

 • Intäkter för perioden var 394,8 (275,9) MSEK, en ökning med 43 procent jämfört med samma period 2017.
 • Rörelseresultatet för perioden var 50,1 (32,1) MSEK, en ökning med 56 procent jämfört med samma period 2017.
 • Resultat efter skatt uppgick till 45,0 (29,0) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 5,07 (3,30) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 39,2 (7,0) MSEK. Kassaflödet påverkades av utdelning med -22,2 (-6.6) MSEK samt reglering av optionsprogram med -9,1 (0,0) MSEK. Kassaflödet uppgick till 8.0 (0.4) MSEK.
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 8,2 miljoner, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 321,5 tusen, en ökning med 18 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 2,1 miljoner, en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 46,2 USD, en ökning med 21 procent jämfört med samma period föregående år.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com

Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

June 30, 2018

Antal aktier i G5 Entertainment AB (publ) den 30 juni 2018

Till följd av att 30 000 nya aktier emitterats under juni månad med anledning av teckning inom ramen för utgivna teckningsoptioner under personaloptionsprogram antaget vid ordinarie bolagsstämma den 20 maj 2015 uppgår det totala antalet aktier i G5 Entertainment AB (publ) per den 30 juni 2018 till 8 919 700 aktier.

Då en aktie berättigar till en (1) röst uppgår det totala antal röster i bolaget efter emissionen till 8 919 700 röster.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

May 15, 2018

G5 köper Nightmares from the Deep och Kate Malone från Artifex Mundi

G5 Entertainment AB har idag tecknat ett avtal med bolaget Artifex Mundi S.A., enligt vilket G5 köper äganderätten till alla spelrättigheter för spelen Nightmares from the Deep: A Hidden Object Adventure och Kate Malone: Hidden Object Detective. G5 Entertainment betalar en fast summa uppgående till 600 000 dollar som kommer att betalas uppdelat på fyra delar fram till slutet av 2018.

Kontraktet innehåller också en rörlig ersättning baserad på spelens utveckling, vilken har en övre gräns på 500 000 dollar, samt ett antal standardvillkor som överensstämmer med industristandarder. Dessa standardvillkor inkluderar en konkurrensklausul med avseende på free-to-play spel inom hidden object-genren, liknande de anskaffade rättigheterna.

För G5 Entertainment innebär förvärvet ytterligare ett steg i bolagets strävan att konsolidera ägande av spelen i portföljen. Med hjälp av G5: s kompetens inom genren för hidden object-spel, där bolaget idag är världsledande, är bolaget övertygat om att det kan förbättra spelens prestanda och skapa värde för aktieägarna.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

May 07, 2018

Årsstämmokommuniké

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 7 maj 2018.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2017 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter och ersättning till styrelsen
Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Chris Carvalho, Petter Nylander, Jeffrey Rose,Vlad Suglobov (tillika VD), Johanna Fagrell Köhler och Stefan Lundborg. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 450 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott och ersättningsutskott. Arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och 50 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet och arvode till ordföranden i ersättningssutskottet ska utgå med 50 000 kronor och 30 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i ersättningssutskottet.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie, totalt 22 134 385 kronor. Utbetalning beräknas ske från Euroclear den 15:e maj 2017.

Ansvarsfrihet
Stämman beslöt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Revisor
PwC valdes till revisionsbolag med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag avseende ordning för valberedning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande, nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 885 375 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Återköp av teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde återköpa teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2015.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

May 03, 2018

Delårsrapport januari - mars 2018

Januari – mars 2018

 • Koncernens intäkter för perioden var 372.6 (234,5) MSEK, en ökning med 59 procent jämfört med samma period 2017.
 • Rörelseresultatet för perioden var 49.4 (21,1) MSEK, en ökning med 134 procent jämfört med samma period 2017. 
 • Resultat efter skatt uppgick til 44.0 (18,7) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 4,99 (2,12) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 9,0 (-2,3) MSEK
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 8,9 miljoner, en ökning med 37 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 337,8 tusen, en ökning med 43 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 2,2 miljoner, en ökning med 52 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 44,3 USD, en ökning med 24 procent jämfört med samma period föregående år.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

April 30, 2018

Antal aktier i G5 Entertainment AB (publ) den 30 april 2018

Till följd av att 35 946 nya aktier emitterats under april månad med anledning av teckning inom ramen för utgivna teckningsoptioner under personaloptionsprogram antaget vid extra bolagsstämma den 19 december 2014 uppgår det totala antalet aktier i G5 Entertainment AB (publ) per den 30 april 2018 till 8 889 700 aktier.

Då en aktie berättigar till en (1) röst uppgår det totala antal röster i bolaget efter emissionen till 8 889 700 röster.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

April 16, 2018

G5 Entertainment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

G5 Entertainment AB (G5) har idag publicerat årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

April 09, 2018

Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2018 kl. 09.00 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB måndagen den 30 april 2018.
 • senast måndagen den 30 april 2018, helst före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Birger Jarlsgatan 18, 3 tr, 114 34 Stockholm eller per e-post agm@g5e.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst två biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 30 april 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida (www.g5e.se/corporate). Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

Dagordning

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om:
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisor
 14. Godkännande av ordning för valberedningen
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 16. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av teckningsoptioner under optionsprogram 2015/2018
 18. Avslutande av stämman

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för G5 Entertainment AB (publ.) består av Marianne Flink (valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Swedbank Robur Fonder), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av aktieägaren Wide Development Limited), Sergey Shults (utsedd av aktieägaren Proxima Limited), Tommy Svensk (utsedd av aktieägaren Tommy Svensk) och Petter Nylander (styrelsens ordförande och utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited). Medlemmarna som är utsedda av aktieägare vilka tillsammans representerar cirka 33,35 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, föreslår följande:

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Petter Nylander utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag jämte huvudansvarig revisor utses vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Den totala ersättningen till styrelsen skall uppgå till 1 650 000 kronor.

Härutöver föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och 50 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Vidare föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets ersättningsutskott, varvid arvode till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor och 30 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Petter Nylander, Jeffrey W. Rose, Vladislav Suglobov (tillika VD), Christopher Carvalho, Stefan Lundborg och Johanna Fagrell Köhler.

Till styrelsens ordförande föreslås Petter Nylander (omval).

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av PWC som bolagets revisionsbolag med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Godkännande av ordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2019 med att ta fram förslag till styrelse, revisor, arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning.

Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de fem (5) största aktieägarna per den 31 augusti 2018. För det fall någon av de fem (5) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den sjätte största ägaren erbjudas att utse en representant, etc.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fem största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelseordföranden i Bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan. Styrelseordföranden i Bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Valberedningen ska utse ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant i valberedningen, ska erhålla en skriftlig förfrågan från styrelseordföranden i Bolaget där de uppmanas att utse en representant i valberedningen, och de ska svara om huruvida de önskar utse en representant eller inte i valberedningen senast sju dagar från den dag då förfrågan sändes till aktieägaren. Responsen från de större aktieägarna ska vara: i) ovillkorad (dvs. godkännande av uppdraget får inte vara villkorad uppfyllandet av vissa villkor, händelser eller liknande), ii) slutgiltig och bindande, och iii) oåterkallelig (dvs. en aktieägare som beslutar att inte utse en representant får inte ändra ett sådant beslut senare trots att ändringen görs före offentliggörandet till marknaden av ledamöterna i valberedningen). Om svaret inte lämnas inom den tidsfrist som anges ovan, ska aktieägaren anses ha villkorslöst och oåterkalleligen beslutat att inte utse någon representant i valberedningen, och ett svar som innehåller ett villkor ska även det behandlas som ett beslut att inte utse någon representant. I fall a) en aktieägare svarar att den inte vill utse någon representant, b) ger en villkorad respons; eller c) responderar efter utgången av den angivna tidsfristen, har sådan aktieägare villkorslöst och oåterkalleligen därmed avstått från sin rätt att utse en representant i valberedningen. Styrelsens ordförande ska därefter kontakta den sjätte största aktieägaren osv. med samma metod för att utse en representant enligt ovan. Förfrågningar och svar i enlighet med ovanstående ska ske skriftligen (e-post ska anses vara skriftligt), ska arkiveras, och styrelsen för Bolaget ska genom styrelsens ordförande erhålla ett exemplar av dokumenten. Om en ansökan skickas med vanlig post, kommer den registrerade adressen för aktieägare i Euroclear att användas.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Ledamöterna i valberedningen har inte rätt till någon ersättning från Bolaget.

Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fem röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen. Detta ska ske överensstämmelse med de förfaranden avseende uppsägningstid, respons och tidsfrister som föreskrivs ovan, inklusive utan begränsning rimliga tidsgränser, oåterkalleliga och ovillkorliga svar och sådana andra rimliga förfaranden som utskottets ordförande kan besluta. Kallelse ska ske och dokument skall förvaras enligt ovan.

Utöver vad som anges ovan ska Svensk kod för bolagsstyrning vara tillämplig på valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9b. – Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkning

Styrelsen föreslår att av Bolagets disponibla vinstmedel utdelas 2,50 kronor per aktie (sammanlagt 22 134 385 kronor) och att resterande medel balanseras i ny räkning.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 885 375 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 88 537,50 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Betalning ska kunna ske genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i den situation då det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Skäl till en sådan avvikelse kan exempelvis vara att en företrädesemission riskerar att inte fulltecknas, kostnaderna och tidsaspekten eller önskan att i bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i bolaget. Emissionskursen ska vara marknadsmässigt fastställd med hänsyn tagen till sedvanlig rabatt. Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 2/3 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag.

Punkt 16 – Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen. Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga och förhandlas årsvis. VD och övriga ledande befattningshavare ska ersättas dels genom fast månadslön och dels genom resultatbaserad rörlig ersättning. VD:s rörliga ersättning för året får inte överstiga 80 procent av den fasta lönen uppdelat så att 60 procent ska vara baserad på bolagets finansiella utveckling och 20 procent baserad på mål satta av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares rörliga ersättning för året får inte överstiga 60 procent av den fasta lönen och ska vara baserade på bolagets finansiella utveckling. Rörlig ersättning baserat på bolagets finansiella utveckling ska beräknas kvartalsvis och baseras på intäktstillväxt och rörelsemarginal. För båda parametrarna definieras ett målintervall och en summa av normaliserade resultat från båda parametrarna definierar resultatet. Den rörliga ersättningen är ej pensionsgrundande. Pensionsplanen ska vara marknadsmässig och densamma för ledande befattningshavare som för övriga anställda. Pensionspremien ska vara avgiftsbestämd. Likaså ska övriga förmåner för ledande befattningshavare vara marknadsmässiga och i allt väsentligt de samma som för övriga anställda. Anställningsavtal med ledande befattningshavare ska innehålla en uppsägningstid om minst 3 månader för den anställda och högst 12 månader från bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida får eventuellt avgångsvederlag högst motsvara den fasta månadslönen under 12 månader. Styrelsens ordförande förhandlar årligen ersättning till VD och sluter avtal efter fastställande av styrelsen. VD förhandlar ersättning till övriga ledande befattningshavare och sluter avtal efter godkännande från styrelsen. Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger, göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.

Punkt 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket skall grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2015.

Ett återköp av teckningsoptionerna enligt ovan ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier i Bolaget. På så sätt undviks överteckning. Exempel: Om optionsinnehavaren önskar få 50 procent av innehavda teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja resterande 50 procent för nyteckning av aktier i Bolaget. Om optionsinnehavaren i stället önskar få 25 procent av sina teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja minst 25 procent av det totala antalet innehavda teckningsoptioner för nyteckning av aktier i Bolaget.

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för genomförandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av dessa beslut.

Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av Bolagets aktier samtidigt som optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner skall hållas i Bolagets förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 853 754 utestående aktier representerande totalt 8 853 754 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen 7 kap 32 § att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se/corporate. Samtliga ovanstående handlingar kommer att läggas fram på stämman.

 

Stockholm april 2018

Styrelsen

 

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO +46 76 00 11 115

PDF

April 04, 2018

Preliminära försäljningssiffror januari - mars 2018

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden januari till mars 2018 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 372 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 59 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2017.

Vlad Suglobov, G5:s VD, kommenterar: "Som planerat, och som vi kommunicerat tidigare, har vi under det första kvartalet 2018 minskat marknadsutgifterna vilka beräknas bli 25-27% av omsättningen. Såsom förväntat, tack vare att våra spelare återkommer, den långa livslängd som våra spel uppvisar och trots lägre kostnader för användarförvärv i absoluta och relativa tal, fortsatte våra månatliga intäkter att stiga och första kvartalets intäkter blev 4% högre än i fjärde kvartalet 2017. Mer detaljerad information kommer att finnas tillgänglig i rapporten för första kvartalet som släpps den 3 maj 2018"

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

March 29, 2018

Antal aktier i G5 Entertainment AB (publ) den 29 mars 2018

Till följd av att 20 000 nya aktier emitterats under mars månad med anledning av teckning inom ramen för utgivna teckningsoptioner under personaloptionsprogram antaget vid extra bolagsstämma den 19 december 2014 uppgår det totala antalet aktier i G5 Entertainment AB (publ) per den 29 mars 2018 till 8 853 754 aktier.

Då en aktie berättigar till en (1) röst uppgår det totala antal röster i bolaget efter emissionen till 8 853 754 röster.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

February 28, 2018

Antal aktier i G5 Entertainment AB (publ) den 28 februari 2018

Till följd av att 33 754 nya aktier emitterats under februari månad med anledning av teckning inom ramen för utgivna teckningsoptioner under personaloptionsprogram antaget vid extra bolagsstämma den 19 december 2014 uppgår det totala antalet aktier i G5 Entertainment AB (publ) per den 28 februari 2018 till 8 833 754 aktier.

Då en aktie berättigar till en (1) röst uppgår det totala antal röster i bolaget efter emissionen till 8 833 754 röster.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

February 23, 2018

G5 och AB Games har förlängt avtalet för Hidden City

G5 och AB Games, utvecklaren av Hidden City, meddelar idag att G5 har utövat sin rätt att förlänga publiceringsavtalet avseende spelet Hidden City för ytterligare en period. Efter förlängningen kommer avtalet åtminstone fortsätta till februari 2024. Samtliga övriga villkor är desamma, inklusive G5:s rätt till oändligt antal förnyelser.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

February 16, 2018

Bokslutskommuniké 2017

Oktober – december 2017

 • Koncernens intäkter för perioden var 356,8 (184,8) MSEK, en ökning med 93 procent jämfört samma period 2016.
 • Rörelseresultatet för perioden var 15,9 (7,3) MSEK, en ökning med 117 procent jämfört med samma period 2016. Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar av immateriella tillgångar och goodwill uppgående till -4,5 (-0,8) MSEK, justerat för nedskrivningarna var rörelseresultatet 20,4 (8,1) MSEK och rörelsemarginalen var 5,7 (4,4) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,7 (7,8) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 1,56 (0,89) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -7,4 (16,2) MSEK, kassaflödet var väsentligt påverkat av köpet av The Secret Society.
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 8,9 miljoner, en ökning med 74 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 331,4 tusen, en ökning med 89 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 2,0 miljoner, en ökning med 85 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 42,7 USD, en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 98 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och stod för 99 (97) procent av de totala intäkterna.
 • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 2,50 kronor (0,75) per aktie.

Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

January 04, 2018

Preliminära försäljningssiffror oktober - december 2017

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden oktober till december 2017 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 356 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 93 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2016. För helåret 2017 prognosticerar G5 intäkter om cirka 1,135 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 120 procent relativt jämförbara siffror för 2016.

Vlad Suglobov, G5:s VD, kommenterar: "Fjärde kvartalet har med sina säsongsegenskaper gett oss nya möjligheter att växa vår användarbas och våra intäkter. Såsom det fjärde kvartalet 2016 har vi därför ökat våra marknadsutgifter till nya nivåer, betydligt högre än vad vi tidigare haft. Och precis som för ett år sedan visar den efterföljande sekventiella tillväxten om 33% att det var rätt beslut vid rätt tidpunkt. Som vi tidigare sagt är det fjärde och det första kvartalet historiskt sett de starkaste tillväxtkvartalen för G5 och vi ser nu fram emot att se hur intäkterna i det första kvartalet 2018 utvecklas till följd av ökningen av marknadsutgifter i det fjärde kvartalet."

Bolagets bokslutskommuniké för 2017 kommer publiceras den 16 februari 2018.

Omklassificering marknadssegment
G5 Entertainment (G5EN.ST) har per den 2 januari 2018 omklassificerats från Small Cap till Mid Cap efter en årlig översyn på Nasdaq OMX Stockholm. Mid Cap-klassificeringen är för företag som under mätperioden har ett genomsnittligt börsvärde överstigande 150 MEUR under 2 efterföljande år, eller 225 MEUR vid ett tillfälle, varav den senare var fallet för G5. G5 ser positivt på uppgraderingen och fortsätter vara fokuserade på att fortsätta bolagets positiva utveckling.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

Sorry for interrupting, but there is something we need to tell you...

We have updated our Privacy Policy and Terms of Service to reflect recent additions to our services and changes in the law. By clicking the “Accept” button, or otherwise continuing to use the Site, you consent to G5’s use of cookies and to the terms of our Privacy Policy and Terms of Service. To find out more click here.

This website uses cookies to maximize your experience and help us to understand how we can improve it. Cookies are text files containing small amounts of data which are downloaded to your computer, or other device, when you visit a website. Cookies allow us to recognize your computer and improve your experience on our website. Some cookies are also necessary for the technical operation of our website. Please read our Privacy Policy and Terms of Service which provides important information about the cookies we use, how we use them and how they can be deleted. Please remember that deleting cookies may affect your experience of our website.

Show less.